เยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดฝั่งคลอง จ.นครนายก

แชร์

รมว.วธ เยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “วัดฝั่งคลอง” จ.นครนายก
ชูวัฒนธรรมไทยพวน-พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น-ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช-การแสดงพื้นบ้าน-อาหารพื้นถิ่น
นำพลัง “บวร” ขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน

23 ก.ย.63/นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เดินทางไปติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานการสร้างความเข้มแข็งของพลังบวร เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “บวร On Tour” ณ ชุมชนคุณธรรมวัดฝั่งคลอง ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก โดยมี พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระครูวิริยานุโยค เจ้าอาวาสวัดฝั่งคลอง

พร้อมด้วยนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครนายก ผู้นำ “บวร” ชุมชนคุณธรรมวัดฝั่งคลอง คณะกรรมการ และประชาชนชาวจังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับ โดยว่าที่ร้อยตรีชาติชาย ยอดมิ่ง ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไทยพวน ผู้แทนพลังบวร บรรยายสรุปกระบวนการและปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ชุมชนภาคภูมิใจในการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวทางคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร

จากนั้นนำชมมิวเซียม “ปะพวนที่ปากพลี” และ “ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง” ชมเรือนไทยพวน และชมการสาธิตวิถีชีวิตของชาวไทยพวน การทอผ้า การถักแห การจักสาน และการแสดงพื้นบ้าน ฟ้าอมรนครนายก ฟ้อนไทยพวน และ ลำตัด รำโทน ลำ พวน


นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ดำเนินงานส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ตามนโยบายของรัฐบาล โดยนำหลักการ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน” ไปขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ และเข้าถึงโครงการได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยเริ่มต้นที่ชุมชนต้นแบบนำร่องจังหวัดละ 1 ชุมชน รวม 76 ชุมชน และพร้อมขยายเป้าหมายเป็น 1,000 ชุมชนภายในปลายปีนี้

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา วธ.ได้ดำเนินการขับเคลื่อนในชุมชนต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ชุมชนคุณธรรมวัดสำโรงเกียรติ จ.ศรีสะเกษ ชุมชนคุณธรรมวัดนาหนอง จ.ราชบุรี ซึ่งจังหวัดนครนายกมีชุมชนคุณธรรมฯ ทั้งหมด 123 แห่ง และเป็นชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ “บวร On Tour” จำนวน 29 แห่ง โดยชุมชนคุณธรรมวัดฝั่งคลอง จ.นครนายก เป็น 1 ใน 76 ชุมชนต้นแบบนำร่องที่มีความโดดเด่น ที่ได้ใช้ “พลังบวร” ในการนำทุนทางวัฒนธรรมที่ดีงามเป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยพวนที่มีการรวมตัวกันของ 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านฝั่งคลอง ชุมชนบ้านท่าแดง ชุมชนบ้านเกาะหวาย และชุมชนบ้านใหม่ มีการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นด้านภาษาพูด การแต่งกายแบบไทยพวน อาหารพื้นบ้าน การทอผ้า และการอนุรักษ์ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่ เช่น ประเพณีบุญทานข้าวจี่ – วิถีไทยพวน ประเพณีสงกรานต์ไทยพวน และการอนุรักษ์ศิลปพื้นบ้าน อาทิ พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกผู้มาเยือน การจัดเลี้ยงอาหารโตกไทยพวน ไปต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

นอกจากนี้ ชุมชนคุณธรรมวัดฝั่งคลองยังเป็นชุมชนที่มีความเป็นอยู่เรียบง่ายแบบสังคมชนบท คนในชุมชนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความภาคภูมิใจในวิถีแห่งชาติพันธุ์ไทยพวน ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมต้อนรับผู้มาเยือน

ขณะเดียวกัน ยังมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยร่วมกับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ พัฒนาปรับปรุงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน ให้เป็น “มิวเซียม ปะพวนที่ปากพลี” เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สำคัญของ จ.นครนายก

รวมทั้งมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เช่น การแสดงทางวัฒนธรรม “ลำตัด รำโทน ลำพวน” ผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นบ้าน เช่น ผ้าทอมือไทยพวน ปลาดูทอดสมุนไพร ขนมข้าวกระยาคู ขนมกระยาสารท ซึ่งนับว่าเป็นเสน่ห์ชุมชนแก่ผู้มาเยือน สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

กับฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน


แชร์