กรมการข้าวรับรองข้าวพื้นเมือง 2 สายพันธุ์แดนใต้

แชร์

15ก.ย.63 / ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว คณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว ซึ่งมีนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานแทนอธิบดีกรมการข้าว ได้มีมติรับรองข้าวพันธุ์ใหม่ 2 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวเจ้าสายพันธุ์มะจานู PTNC99012-69 เป็นพันธุ์รับรองชื่อ “มะจานู 69” และ ข้าวเจ้าสายพันธุ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ PTLC15002-4 เป็นพันธุ์รับรองชื่อ “อัลฮัมดุลิลลาฮ์ 4”

สำหรับข้าวทั้งสองสายพันธุ์เป็นข้าวพื้นเมืองทางภาคใต้และเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในพื้นที่ โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนใต้ กรมการข้าวได้ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้เป็นพันธุ์บริสุทธิ์ ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวดีมีคุณภาพ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นำไปปลูกต่อไป เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์