ปั้นสมุนไพรไทยพื้นถิ่นสู่สินค้าออร์แกนิก

แชร์

GC จับมือ “ปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง”ผุดโครงการ “Rayong Organic Living” ชูแนวทาง GC Circular Living ด้วยผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก 4 ชนิด แชมพู สบู่เหลว ครีมบำรุงผิว และสบู่ล้างมือ

15 ก.ย.63/ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอลจำกัด (มหาชน) หรือ GC จับมือกับพันธมิตร และปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง เปิดแนวร่วมลุย “โครงการ Rayong Organic Living” โดยใช้องค์ความรู้ ผสมผสานภูมิปัญญาไทยแบบดั้งเดิม

ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ไทย ภายใต้แนวคิด Organic และ Circular Living

ส่วนรากฐานการผลิตจะได้จากวัตถุดิบอินทรีย์พื้นถิ่นในพื้นที่เขาห้วยมะหาด แหล่งธรรมชาติและต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดระยองได้แก่ หญ้าคาเร่วหอม ว่านสาวหลง ผักบุ้งทะเล ขิง ใบบัวบก มะนาว และตะไคร้นำมาเพาะปลูกด้วยเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ กลุ่มหอมมะหาด จังหวัดระยอง และต่อยอดด้วยการแปรรูปวัตถุดิบโดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา ชุมชนหนองแฟบ จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ แชมพู สบู่เหลว ครีมบำรุงผิว และสบู่ล้างมือ

อย่างไรก็ตาม รายได้จากการจำหน่ายสินค้าทุกชนิด 10% มอบกลับคืนให้เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนฯ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน ตามแนวทาง GC Circular Living รวมทั้งสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า “ จังหวัดนครปฐม สนับสนุนให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของเกษตรกร มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ให้เกิดความสุข มีความมั่นคง มั่งคั่ง พัฒนาเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน สามพรานโมเดล นับเป็นต้นแบบความสำเร็จที่เป็นที่ยอมรับ ของการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ในจังหวัดนครปฐม ที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยง ตั้งแต่การผลิต เพาะปลูกวัตถุดิบด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ดี ไปจนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ทีได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล จึงเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นภาคเอกชนจาก 2 จังหวัดนครปฐม และจังหวัดระยอง จับมือเป็นพันธมิตรในการพัฒนาและขยายผล เพื่อสร้างสรรค์โครงการดี ๆ สนองนโยบายของภาครัฐ และหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้น ของการขยายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของทั้ง 2 จังหวัด ให้ขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน ต่อไปในอนาคต”

นายฉัตรชัย ศรีเฉลา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง กล่าวว่า “จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งพืชพันธุ์สมุนไพรพื้นถิ่นที่สำคัญหลากหลายชนิด

นอกจากนี้ ยังมีชายหาดที่สวยงาม ผลไม้ที่มีชื่อเสียง สามารถนำมาต่อยอด พัฒนาการแปรรูปจากเกษตรอินทรีย์สู่อุตสาหกรรมจึงเป็นที่น่ายินดีที่ GC ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนที่สำคัญของจังหวัดระยอง ได้จับมือกับพันธมิตร สามพรานโมเดล โดยสวนสามพราน และแบรนด์ปฐม ภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างสรรค์โครงการดีๆ สนองนโยบายของภาครัฐหวังว่าโครงการนี้จะเป็นต้นแบบของการพัฒนาวิถีเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน และเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆต่อไปในอนาคต”

ด้านดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ CEO ของ GC กล่าวว่า “เห็นความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุนการใช้ชีวิตแบบยั่งยืนให้แก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยองมาโดยตลอด เพราะจังหวัดระยองเปรียบเสมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของเราโดย GC เล็งเห็นความสำคัญของเขาห้วยมะหาดซึ่งเป็นพื้นป่าต้นน้ำที่สามารถดำเนินการเพาะปลูกตามหลักเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน จึงได้เข้าไปร่วมพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรอินทรีย์กลุ่มหอมมะหาด เพื่อปลูกพืชพื้นถิ่นระยอง และจะนำผลผลิตนั้น มาใช้ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ Luffala ด้วยการแปรรูปวัตถุดิบโดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลาชุมชนหนองแฟบ จังหวัดระยอง ซึ่ง GC ได้ให้การสนับสนุนและยกระดับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของลุฟฟาลาสู่มาตรฐานระดับสากล มากว่า 10 ปี

ขณะเดียวกัน ด้วยความร่วมมือจาก ปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่งในครั้งนี้จะช่วยให้การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไทยออร์แกนิกที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่สนใจวิถีอินทรีย์ ใน “โครงการ Rayong Organic Living”

นอกจากนี้ GC ยังได้วางแผนการตลาดพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ด้วยการสนับสนุนทีมงาน นักวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรมร่วมกับ ปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่งโดยรายได้ 10% จากการจำหน่ายมอบกลับคืนให้ชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน ตามแนวทาง GC Circular Living และสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

นายอนัฆ นวราช ผู้อำนวยการปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง กล่าวว่า “ปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง มีการนำร่องและมีรากฐานการผลิตด้วยวัตถุดิบอินทรีย์พื้นถิ่น เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ไทย ผสมผสานภูมิปัญญาไทยแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมีสามพรานโมเดล เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เป็นต้นแบบในการทำโครงการโดย ปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่งจะเข้ามาให้ความรู้ในด้านการทำเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรกลุ่มหอมมะหาด

รวมถึงแนะนำองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา และจะนำวัตถุดิบอินทรีย์ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลาได้แปรรูปขั้นต้น มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 4 ชนิด ได้แก่ แชมพู สบู่เหลว ครีมบำรุงผิว และสบู่ล้างมือ และสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกสู่ตลาดและผู้บริโภคตามช่องทางการขายที่มีอยู่ โดยจะสนับสนุนและขับเคลื่อนแนวคิด Organic Living และ Circular Living ต่อไป”

ผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ชนิดจาก “โครงการ Rayong Organic Living” จะจัดวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป ทั้งในส่วนที่เป็นร้านค้าและช่องทางการซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

1.​ร้านอีโค่โทเปีย สยามดิสคัฟเวอรี่ (Ecotopia Siam Discovery)

2.​ร้านปฐม สาขาทองหล่อและสวนสามพราน

3.​ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (GC Customer Solution Center : CSC) ชั้น 1 อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ A (EnCo A)

4. Line Official Account : Patom Organic Living

5. เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น Shopee LAZADA และ JD Central : ร้าน LUFFALA_OFFICIAL

ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์ รายงาน


แชร์