ผู้แทนพระองค์ฯ มอบเกียรติบัตร แก่ผู้ต้องขัง ผ่านอบรมหลักสูตร “โคก หนอง นา”

แชร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนพระองค์ฯ มอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ปี พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 จำนวน 127 คน ซึ่งเป็นผู้ต้องขังชาวไทย 123 คน ผู้ต้องขังชาวต่างชาติ 4 คน และเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 3 คน  ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการอบรมผู้ต้องขัง ตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”

ทั้งนี้ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยจะจัดให้มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ให้แก่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวความคิด ฝึกวินัย และลงมือปฏิบัติ จนเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างแท้จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังทุกคนได้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในชีวิตภายหลังพ้นโทษ สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และไม่กลับไปทำความผิดซ้ำอีก

เจตน์ตนา เมืองลือ จ.เชียงใหม่/รายงาน


แชร์