ภ.5 ติวเข้ม น.ป.พ. 8จ.ว.การอารักขาบุคลสําคัญ

แชร์

วันที่ 14 ก.ย.63 ที่ลานฝึกศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค5. อ.หัางฉัตร จ.ลําปาง พล.ต.ท. ประจวบ วงค์สุข ผบช.ตร.ภ.5 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ ตํารวจหน่วยปราบปรามพิเศษ (น.ป.พ.)จาก8จังหวดในส่วนความรับผิดชอบของ ภ.5 ประกอบดัวย จ.เชียงใหม่-เชียงราย-ลําปาง-ลําพูน-น่าน-แพร่-พะเยาและ แม่ฮ่องสอน หน่วยละ12 คน จํานวน96นายการติวเขัมการฝึกตํารวจ น.ป.พ.

พล.ต.ท.ประจวบ วงค์สุข ผบช.ภ.5กล่าวว่าเป็นนโยบายของสํานักงาน ตร.แห่งชาติ ที่จะตัองฝึกกําลัง ตร.น.ป.พ. ทุกภาค เพื่อเป็นการเตรียมพรัอมฝึกเพื่อสอดครัองกับเหตุการณ์ประจําวันอย่างที่รู้กันทุกวันนี้และที่สําคัญเพื่อเป็นถวายการอารักขาพระมหากษัตรและตลอดจนบุคคลสําคัญใหัมีความพรัอมความสามาถพิเศษ การฝึกในครั้งนี้จฝตํารวจ น.ป.พ.ทุกหน่วยจะใชัอาวุธหนักประจํากายของแต่ละนายเพื่อใหัคุนเคยและชินหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไดัเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และนอกจากนั้นจะไดัฝึกเหตุการชิงตัวประกันซึ่งหัวใจของการช่วยเหลือจะตัองใหัเกิดความสูญเสียใหันัอยที่สุดขณะลงมือปฏิบัติการ

 

นอกจากนั้นการฝึกในโครงการนี้เพื่อการปฏิบัติงานการอารักขาฯอย่างมีประสิทธิภาพ จะตัองมีการวางแผนการทํางานรูปแบบการโจมตีตามหลักสากลซึ่งบางครั้งตํารวจ น.ป.พ.ตัองตัดสินใจเองตามเหตุการณ์ที่อาจพลิกไดัและเพื่อเป็นการบํารุงรักษาอาวุธและความซินมืออาวุธแต่ละอย่างอีกดัวย สําหรับ น.ป.พ.จาก 8 จังหวัดในส่วนของ ตร.ภาค5 จะตัองมีคือ พลซุ่มยิง และคู่หูพลซุ่มยิงเพราะอาวุธชนิดนีวิถีกระสุนตัองมีทิศทางแรงลมระยะคํานวนวิ่งกระสุนดัวย สําหรับตํารวจที่เขัาการฝึกในครั้งนี้ได้ผ่านการคัดกรองจากหลายขั้นตอน เช่นความแกร่งของสภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีใจนักสู้กลัาหาญพรัอมที่จะปฏิหนัาที่เสียงชีวิตทุกวินาที

ผสม ติดธรรม จ.ลำปาง/รายงาน


แชร์