ส.ป.ก.ลุยพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก

แชร์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคตะวันออก) ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

11ก.ย.63/ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เขตตรวจราชการที่ 8 และ 9) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคตะวันออก) พร้อมด้วย นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) ในฐานะผู้แทนเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อซักซ้อมชี้แจงรายละเอียดโครงการ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีสาระสำคัญเพื่อพิจารณา คือ

1.ร่างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ภาคตะวันออก) ปีงบปประมาณ 2565

2.สรุปโครงการและงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพื้นที่ภาคตะวันออก ปี 2565 ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
– ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
– ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
– ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว
– ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนใต้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
– ยุทธศาสตร์ที่ 5 แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบบริหารจัดการมลพิษให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
– ยุทธศาสตร์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวข้อง(ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล /ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนใต้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน /ยุทธศาสตร์ที่ 5 แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบบริหารจัดการมลพิษให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นำเสนอที่ประชุม เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไผ่ไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก ภายใต้แผนพัฒนาระดับภาคตะวันออก

ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์ รายงาน


แชร์