ไพโรจน์ อดีต รมช.มหาดไทย ฝาก ผวจ.ลำปาง จัดงบประมาณช่วยเหลือจิตอาสากู้ภัยให้ทั่วถึง

แชร์

จากเหตุสลดใจ ผช.ผญบ.และกรรมการหมู่บัานในเขต อ.เมือง จ.ลําปาง ถูกกระแสนัำพัดจมนัำขณะช่วยกันนำเศษไม้ที่อุดตันหนัาฝายนัำลันจนเสียชีวิตทั้งสองคน

เมื่อวันที่ 10 ก.ย.63 นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีต รมช.มหาดไทย ส.ส.ลําปาง เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว จากเหตุสลดใจดังกล่าวตนไดัใชัเงินส่วนตัวซื้อเสื้อชูชีพมาแจกจ่ายใหักํานัน- ผญบ. ในเขต 2 จํานวน 4อําเภอ คือ อ.แจัห่ม อ.วังเหนือ อ.งาว อ.เมืองปาน ทุกตําบล และนอกจากนั้นยังมอบใหัเจัาหนัาที่กู้ภัยอีกดัวย

นายไพโรจน์ กล่าวอีกว่าหน่วยงานจิตอาสาทั่วไปเขาทําดัวยใจไม่หวังสินจัางรางวัลอย่างเช่นจิตอาสาดับไฟป่า ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอะไรเลยมีเพียงถังนัำไม่กี่ลิตรที่ใชัดับไฟการเข้าประชิดเปลวไฟและควันไฟ จะตัองมีอุปกรณ์ป้องกันตั้งแต่ปลายเท้าถึงศรีษะ ฝาก ผวจ.ช่วยดูแลงบประมาณช่วยเหลือหน่อยเพราะหากเขาเสียชีวิตไปครอบครัวเขาจะต้อวอยู่ลําบากขาดเสาหลักไป สําหรับเสื้อชูชีพที่มอบใหักับกํานัน- ผญบ. ในครั้งนี้เป็นเสื้อชูชีพที่ผ่านการรับรองจากกรมเจัาท่ามีมาตรฐานราคาหลายพันบาทต่อต้วและนอกจากนั้นอีกส่วนหนึ่งก็มอบใหัเจ้าหนัาที่กู้ภัยต่างๆอีกดัวยซึ่งเขาเหล่านี้เป็นหน่วยด่านแรกเป็นที่พึ่งของชาวบัานในยามมีเหตุภัยต่างๆอีกดัวย

ผสม ติดธรรม  จ.ลําปาง/รายงาน


แชร์