กทม.เตรียมฟื้นคลองสายประวัติศาสตร์ฝั่งธนบุรีชูท่องเที่ยวทางน้ำ

แชร์

กทม.ตรวจความพร้อมเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำคลองสายประวัติศาสตร์ฝั่งธนบุรี ระดมทุกหน่วยงานเข้าร่วมฟื้นคลองให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง

8 ก.ย.63/นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวคลองสายประวัติศาสตร์ฝั่งธนบุรี โดยมี ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้บริหารสำนักงานเขตตลิ่งชัน สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

สำนักงานเขตภาษีเจริญ ผู้แทนสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักการระบายน้ำ สำนักเทศกิจ กรมเจ้าท่า เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่จากท่าเรือวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย ถึงท่าเรือวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เขตธนบุรี

รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำด้วยกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำคลองสายประวัติศาสตร์ฝั่งธนบุรี (แม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า) เส้นทางคลองชักพระ – คลองบางกอกใหญ่ – คลองบางกอกน้อย จากท่าเรือวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย ถึงท่าเรือวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เขตธนบุรี ผ่านพื้นที่ 5 เขต ประกอบด้วย เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ และเขตธนบุรี รวมระยะทางประมาณ 15 ก.ม. ซึ่งมีประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเพื่อกระตุ้นธุรกิจการท่องเที่ยว

กรุงเทพมหานครหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 อันจะเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามนโยบายของกรุงเทพมหานครและรัฐบาล

จากการลงพื้นที่สำรวจเส้นทางเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการเดินเรือเพื่อท่องเที่ยวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเปิด/ปิดประตูน้ำ ขยะมูลฝอยในคลอง ปัญหาน้ำเสีย การถอนสิ่งกีดขวางการเดินเรือ การปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามตลอดเส้นทาง ซึ่งจะนำเสนอกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าว ให้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้รับทราบในการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 14 ก.ย.63 และกำหนดเปิดกิจกรรม ภายในเดือนก.ย.63 นี้

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำคลองสายประวัติศาสตร์ฝั่งธนบุรี (แม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า) เส้นทางดังกล่าว กรุงเทพมหานครจึงจัดให้มีกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวแบบครบวงจรในเส้นทางดังกล่าวขึ้น ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำความสะอาดขยะมูลฝอย การปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลอง

การกำจัดวัชพืชภายในคลองและริมคลองตลอดเส้นทาง การถอนสิ่งกีดขวางเส้นทางสัญจรทางเรือ การปรับภูมิทัศน์ริมคลองตลอดเส้นทางเดินเรือ การประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไม่ให้ประชาชนจอดเรือกีดขวางเส้นทาง การซ่อมแซมท่าเทียบเรือที่ชำรุด

อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ในวันนี้พบว่า หากจะเปิดเส้นทางเดินเรือท่องเที่ยวเส้นทางดังกล่าว ต้องทำการรื้อถอนเสาไม้ ตอม่อ และเสาต่างๆที่หลงเหลือจากการก่อสร้าง รวมถึงขอจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงการเปิด/ปิดประตูน้ำ จำนวน 3 จุด ซึ่งสำนักการระบายน้ำจะเป็นผู้ดำเนินการ ในส่วนของการปรับภูมิทัศน์บ้านเรือนริมคลองตลอดเส้นทาง ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่ขอความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านของตนให้สวยงามตลอดเส้นทาง

นอกจากนี้จะสำรวจและรื้อถอนท่าเรือที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ และขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้จอดเรือกีดขวางเส้นทางสัญจร พร้อมมอบหมายให้สำนักการระบายน้ำประสานงานกับกรมเจ้าท่าในการดำเนินการ สำหรับการจัดเก็บขยะมูลฝอยในคลองใหญ่และคลองซอยย่อย การปรับภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางและปรับปรุงคุณภาพน้ำตลอดเส้นทาง ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่ร่วมมือกับสำนักการระบายน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ

ทั้งนี้ ยังได้เตรียมจัดสรรงบประมาณในการสร้างท่าเทียบเรือเพิ่มเติม ซึ่งหลังจากการจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวแบบครบวงจรในเส้นทางดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว คาดว่าจะสามารถกระตุ้นความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เห็นถึงความน่าสนใจของเส้นทางการท่องเที่ยว นำไปสู่การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเส้นทางดังกล่าว

ที่สำคัญ ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเปิดโครงการเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าวให้นักท่องเที่ยวได้ใช้บริการในรูปแบบ One Day Pass จ่ายเงินซื้อตั๋วครั้งเดียวสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดวันและสามารถขึ้น-ลงเรือได้ทุกท่าเรือตลอดเส้นทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครภายในปี 2563

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์