ตลาดนัดออนไลน์ วิ่งฉิว Lazada ขับเคลื่อน

แชร์

กรมส่งเสริมการเกษตรผลักดันตลาดออนไลน์ นำเกษตรกรแปลงใหญ่พบผู้บริหาร Lazada และสื่อมวลชน แนะนำสินค้าแปรรูปเกรดพรีเมี่ยมพร้อมต่อยอดทางธุรกิจสินค้าเกษตรแบบออนไลน์

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ปัจจุบันรูปแบบการดำเนินชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งนี้เป็นผลจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ

ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้ผู้คนออกจากบ้านหรือเดินทางน้อยลงจึงเป็นตัวเร่งทำให้แนวโน้มการตลาดออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างสูงและเติบโตแบบก้าวกระโดด ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าโดยต้องไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน เพียงแค่ใช้แอพพลิเคชั่นบนเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย จ่ายค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต หรือระบบ internet banking และรอรับสินค้าซึ่งจัดส่งให้ถึงบ้านอย่างรวดเร็วโดยบริษัทขนส่ง

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้ได้ การจำหน่ายสินค้าเกษตรจึงต้องพัฒนาให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภคด้วยเช่นเดียวกัน เกษตรกรทุกกลุ่มทั้งกลุ่มแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และกลุ่มพัฒนาอาชีพต่างๆ จึงต้องเรียนรู้การผลิตสินค้าคุณภาพได้มาตรฐาน การจัดหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมทำให้สินค้ายังคงคุณภาพดีจนถึงมือผู้บริโภค รู้จักเลือกใช้ระบบการขนส่งที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาและเลือกใช้ช่องการจำหน่ายออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลของตนเอง เช่น Facebook, Line, Instagram และ platform จำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ต่างๆ

ด้านนายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการพัฒนาเกษตรกรแบบบูรณาของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก เน้นการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน การบริหารจัดการ และการจัดการด้านการตลาด คำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ตามข้อมูลแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก หรือเป็นพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงและพัฒนาได้ มีขนาดที่คุ้มค่าต่อการลงทุน สามารถใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกันจากการรวมซื้อรวมขาย การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์/เครื่องจักรกลร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง มีกระบวนการกลุ่มที่เข้มแข็ง เช่น กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และง่ายต่อการเข้าถึงการส่งเสริม สนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านองค์ความรู้ แหล่งทุน ให้เกิดการพัฒนาที่เข้มแข็งต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิต รวมถึงปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งคือ ความร่วมมือร่วมใจของเกษตรกรที่มารวมตัวกันเป็นกลุ่มร่วมกันผลิต มีผู้จัดการแปลงเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่ในทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้ดำเนินการพัฒนาช่องทางการตลาดหลายช่องทางให้กับเกษตรกร ทั้งแบบ offline และ online ได้แก่ การจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกับผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรดหลายแห่ง การจัดทำโครงการเพื่อจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรกับตลาดค้าส่งสินค้าขนาดใหญ่

การจัดทำโครงการความร่วมมือในการพัฒนาความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรเข้าสู่ระบบจำหน่ายสินค้าออนไลน์กับผู้ประกอบการแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์ “ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสินค้าพร้อมช่องทางติดต่อซื้อขายสินค้าโดยตรงกับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้า ซึ่งผ่านการคัดสรรจากหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั่วประเทศในรูปแบบ e-catalog

ด้านนายแจ็ค จาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลาซาด้า จำกัด (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ลาซาด้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเกษตรกรไทยในการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรบนตลาดออนไลน์ โดยมีแพลตฟอร์มลาซาด้าเป็นตัวกลางเชื่อมต่อเกษตรกรไทยกับผู้บริโภคทั่วประเทศ

“ทั้งนี้ ทางลาซาด้าเองพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่ในการส่งเสริมสินค้าเกษตรกรไทยให้เป็นที่รู้จัก เพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างยั่งยืนของเกษตรกรไทยบนตลาดออนไลน์”

สำหรับผลการดำเนินงานแปลงใหญ่ปัจจุบัน มีดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563)
1. มีการรับรองแปลงใหญ่ จำนวน 6,868 แปลง เกษตรกร 408,194 ราย พื้นที่ 6,615,298 ไร่

2. มูลค่าเพิ่มในการผลิตสินค้าแปลงใหญ่สะสม 4 ปี (2559-2562) รวมมูลค่าเพิ่ม 36,180.25 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ลดต้นทุน 16,888.76 ล้านบาท และเพิ่มผลผลิต 19,291.48 ล้านบาท

3. การรับรองมาตรฐาน รวมทั้งสิ้น 157,832 ราย ได้แก่ GAP 131,262 ราย เกษตรอินทรีย์ 15,509 ราย RSPO 2,270 ราย อื่นๆ 8,791 ราย และ

4. การเชื่อมโยงการตลาดแปลงใหญ่ ได้แก่ ตลาดข้อตกลงล่วงหน้า 876 แปลง ตลาดอื่นๆ 5,964 แปลง และตลาดออนไลน์ 304 แปลง

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 3 กันยายน 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้นำผู้แทนเกษตรกรพร้อมสินค้าแปลงใหญ่เกรดพรีเมี่ยม ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดไปจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ เข้าพบผู้บริหารของบริษัท Lazada ประเทศไทย และสื่อมวลชน จำนวน 5 สำนัก เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าแปลงใหญ่และเปิดโอกาสให้ผู้แทนเกษตรกรแปลงใหญ่ได้พบปะและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประกอบการและสื่อมวลชนในเรื่องพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรในอนาคต

ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์ รายงาน


แชร์