“โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา” คว้ารางวัลชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหากฎหมายออนไลน์ ทั่วประเทศ

แชร์

นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า สำนักงานศาลยุติธรรม ได้จัดกิจกรรม “แข่งขันตอบปัญหากฎหมายออนไลน์ทั่วประเทศ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ และสามารถนำความรู้ด้านกฎหมายไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ในปีนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้เปลี่ยนมาจัดการแข่งขันรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม 2 ระบบ ที่มีความน่าเชื่อถือและโปร่งใส โดยเป็นการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยทำการแข่งขันเป็นประเภททีม ทีมละ 3 คน มีทีมที่ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 332 ทีม ผลการแข่งขันมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนจุนวิทยาคม

รางวัลชมเชยมี 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย และโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

ทั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมจะจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศาลอาญา ชั้น 12 ต่อไป

กานต์ เหมสมิติ รายงาน


แชร์