“ลดาวัลลิ์”ยินดีกับชาวสวนลำไยรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล ปี63 ไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร่ ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรภายใน 15 ก.ย.นี้ จี้แก้ไขปัญหาลำไยระยะยาวครบวงจร

แชร์

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานผู้ก่อตั้งพรรคเสมอภาค กล่าวว่า จากการติดตาม รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวสวนลำไยในภาคเหนือและเครือข่ายชาวสวนลำไยทั่วประเทศ ผ่านประธานสภาอาชีพเกษตร ได้ทราบถึงความทุกข์ร้อนของชาวสวนลำไยที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและมีปัญหาการตลาด และได้เสนอขอให้รัฐบาลโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดสรรงบประมาณเยียวยาให้ชาวสวนลำไยชดเชยความเสียหายที่ได้รับ และ ขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรชาวสวนลำไยทั่วประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลตามที่ร้องขอ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 ส.ค. ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ที่ได้รับแจ้งจากสภาอาชีพเกษตรกร และมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการ Fruit Board เสนอโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 เพื่อช่วยเหลือชาวสวนให้สามารถฟื้นฟูการผลิตลำไยที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านการผลิตและการตลาด รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติต่อสวนลำไยเพื่อประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน เป้าหมายของโครงการจะต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน ประมาณ 200,000 ครัวเรือน พื้นที่ไม่เกิน 1,200,000 ไร่ และเป็นพื้นที่ลำไยที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุต้นลำไยตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป) อัตราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่

“นอกจากเงินเยียวยาชาวสวนลำไยแล้วขอฝากให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการแก้ไขปัญหาลำใยในระยะยาวอย่างครบวงจร และเห็นด้วยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยอย่างทั่วถึง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการทุจริตและให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยมากที่สุด และขอให้แจ้งข้อมูล กฎเกณท์ ขั้นตอน คุณสมบัติเกษตรกร และระยะเวลาที่กำหนด ให้ชาวสวนลำไยได้รับรู้อย่างทั่วถึง รวมทั้งขอให้การช่วยเหลือชาวสวนลำไยครั้งนี้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกรายด้วย” นางลดาวัลลิ์กล่าว

ภัคข์ประภัส สุขใส รายงาน


แชร์