“ลดาวัลลิ์” แจงนายก อบต. 20 จังหวัดอีสาน ทวงคืนกระจายอำนาจท้องถิ่นให้สมบูรณ์แบบ ต้องอาศัยการเมืองภาคประชาชนทำการเมืองขาวสะอาด กังขางบฯอุดหนุน อปท. 28-29% ลดลงจากที่กฎหมายกำหนดจ่าย 35%

แชร์

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานผู้ก่อตั้งพรรคเสมอภาค เปิดเผยว่าได้พบปะรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องปัญหาและอุปสรรคการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และแนวทางส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการกระจายอำนาจครบทุกมิติอย่างสมบูรณ์แบบ กับนายธนรรณพ สมชัยยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)นาทม อ.ทุ่งฝน. จ.อุดรธานี ประธานชมรมนายก อบต.ภาคอีสาน พร้อมด้วยประธานชมรม นายก อบต. 20 จังหวัดภาคอีสาน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานชมรมนายก อบต.ภาคอีสาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า นายกเทศมนตรี และนายก อบต.ที่มาร่วมพบปะกันครั้งนี้ ได้อภิปรายถึงสถานภาพ การปูนบำเหน็จความดีความชอบ เกียรติและศักดิ์ศรีที่ขาดความเสมอภาคของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเช่นเดียวกันกับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งความไม่มีอำนาจเต็มและอิสระในการบริหารจัดการกำหนดนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดสรรงบประมาณเพราะต้องอยู่ภายใต้การบริหารราชการส่วนกลางที่ไม่ได้ใกล้ชิดประชาชนในหมู่บ้านตำบลเหมือนผู้บริหารและสมาชิก อบต. และมีอีกหลายประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการให้ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านตำบลที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละเทศบาลแต่ละ อบต. ได้รับการพัฒนาดูแลช่วยเหลือเมื่อมีภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน รวมทั้งการพัฒนาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งในระยะสั้นและในระยะยาว และมีคำถามว่าทำไมเงินอุดหนุนท้องถิ่นจากรัฐบาลที่กฎหมายกำหนดต้องจัดให้ 35%ของทุกปีงบประมาณฯแต่จ่ายจริงแค่ 28%-29% ไม่เคยเพิ่มขึ้นเลย

“ปัญหาสำคัญต่างๆของ อปท.ดิฉันและทีมคลังสมองเสมอภาคที่ประกอบด้วย ประชาชนจากหลายสาขาอาชีพ นักธุรกิจ นายก อบต. ข้าราชการปัจจุบัน และข้าราชการบำนาญที่มีประสบการณ์หลายด้าน ได้พิจารณาสรุปและกำหนดไว้ในนโยบายด้านการเมืองการปกครองว่าด้วยการกระจายอำนาจของว่าที่พรรคเสมอภาคไว้แล้ว จึงขอฝากให้ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนตระหนักถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่พบเจอในการบริหารราชการท้องถิ่นในปัจจุบันนี้ จำเป็นจะต้องแก้ไขด้วยการเมืองภาคประชาชนซึ่งต้องร่วมมือกันสร้างนักการเมืองที่เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมยึดมั่นความเสมอภาค เพื่อให้ไปบริหารกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ซึ่งเป็นอำนาจของประชาชนตามกฏหมายที่กำหนดไว้ และทุกคนต้องเข้าใจตรงกันว่าการให้อำนาจท้องถิ่นบริหารจัดการตัวเองอย่างเป็นอิสระได้นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการเมืองจากอำนาจของประชาชนไม่ใช่การเมืองจากกลุ่มอำนาจนิยม”นางลดาวัลลิ์กล่าว

ภัคข์ประภัส สุขใส รายงาน


แชร์