ที่ปรึกษาบิ๊กป้อม ติดตามการบริหารจัดการน้ำ ชมเชยชาวน่าน ให้ความร่วมมือ แก้ไขทุกปัญหา

แชร์

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ของรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ) พร้อมด้วย นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 และคณะ ได้ประชุมการกำกับติดตามการปฎิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการ ที่ 16 ติดตามการปฏิบัติราชการและรับทราบปัญหาการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดน่าน ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย การพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำ ในการจัดสร้างฝายและพนังกั้นน้ำ ตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบกลาง ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ปีงบประมาณ 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงประเด็นปัญหาอื่นๆ ของจังหวัดน่าน

โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัญฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล พร้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลสูบน้ำ บ้านก๊อดแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลนาปัง และโครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายเก็บน้ำ ห้วยนาเหลืองม่วงขวา บ้านนาเหลืองม่วงขวา หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง

ทั้งนี้ พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ของรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ) กล่าวว่า การเดินทางมาในครั้งนี้ เพื่อกำกับดูแล และติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบายสำคัญ ของพล.อ.ประวิตร ฯ ที่มีความห่วงใยในเรื่องน้ำ โดยเฉพาะการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ทั้งในรูปแบบฝายกั้นน้ำ อ่างเก็บน้ำ และน้ำบาดาล รวมทั้งการเก็บน้ำไว้ใต้ดิน เป็นธนาคารน้ำใต้ดิน แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยต้องคำนึงถึงคุณภาพน้ำที่จะใช้ประโยชน์ได้

อย่างไรแล้วต้องขอชมเชยชาวจังหวัดน่าน ที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งได้กำชับให้ส่วนราชการในพื้นที่กำกับดูแลโครงการต่างๆที่ทางรัฐบาลให้งบประมาณมาดำเนินการ เป็นไปตามผังงานที่วางไว้ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน โดยขอให้เร่งรัดการปฏิบัติงาน และดำเนินการอย่างจริงจังให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์