สภาเอสเอ็มอีเข้าหารือกับ SME D Bank ร่วมหาแนวทางการส่งเสริม SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน

3 สิงหาคม 2563 ดร.ศุภชัย แก้วศิริ รองประธานอาวุโส สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) และประธานโครงการ SMEs Smart Province พร้อมด้วย นายอรุณัฐ ปุณยกนก รองประธานและเลขาธิการ นายประสงค์ แก้ววิจิตร รองเลขาธิการ นายเกษม วชิระเจริญวงศ์ รองเลขาธิการ และ ดร.พงศ์ธวัช จันทบูลย์ กรรมการ เข้าพบ นางอุบลรัตน์ ค่าแพง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาด ลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME D Bank) พร้อมคณะ เพื่อหารือถึงแนวทางที่จะทำให้ SMEs เข้าถึงสินเชื่อด้วยเงื่อนไขผ่อนปรนพิเศษในช่วงวิกฤติโควิด-19

Advertisement    

ดร.ศุภชัย ได้นำเสนอแนวทางของโครงการ SMEs Smart Province เพื่อบูรณาการยกระดับ SMEs โดยทุกภาคส่วนในระดับจังหวัดทั้งรัฐและเอกชน ในการแก้ไขปัญหา 3 ด้านหลัก ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การตลาด และการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม และหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร ซึ่งสภาเอสเอ็มอีสามารถช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารผ่านประธานจังหวัดขิงสภาเอสเอ็มอีกว่า 20 จังหวัด ณ ปัจจุบัน

นางอุบลรัตน์ แจ้งว่า นอกจากการให้บริการด้านสินเชื่อแล้ว ธนาคารยังมีพันธกิจในการพัฒนา SMEs ด้านการตลาดด้วยเช่นเดียวกัน รวมทั้งองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับ SMEs ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

คุณพรชัย จิรโสภณ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ข้อมูลเสริมว่า สินเชื่อที่ธนาคารมีให้บริการกับ SMEs แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่ง SMEs สามารถรวมกลุ่มกันมาขอพร้อมกันที่ธนาคารได้ และยังสามารถกำหนดเงื่อนไขเฉพาะกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมได้หากมีจำนวนมากเพียงพอที่จะคุ้มค่าการดำเนินการ ทั้งนี้ ฝากให้สภาเอสเอ็มอีช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกและภาคีเครือข่ายด้วย ซึ่งช่วงนี้กำลังอยู่ระหว่างการ Roadshow สินเชื่อ SMEs Extra Cash วงเงิน 10,000 ล้านบาท ซึ่งยังปล่อยสินเชื่อไม่หมดไปยังที่ภาคใต้ ทั้งนี้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://www.smebank.co.th

WC รายงาน

#ThaiSMEsCouncil #สภาเอสเอ็มอี #SMEsSmartProvince #SMEDBank