ตาสับปะรด ช่วยลดน้ำสูญเสียเริ่มแล้ว

กทม.จับมือ กปน. เปิดตัวโครงการ “ตาสับปะรด ช่วยลดน้ำสูญเสีย” ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนกรุงเทพฯ

Advertisement    

5 ส.ค. 63/ เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการ “ตาสับปะรด ช่วยลดน้ำสูญเสีย” ระหว่างกรุงเทพมหานคร (กทม.) และการประปานครหลวง (กปน.) เพื่อบูรณาการความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ การประปานครหลวง นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

น้ำเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวัน สังคม และวัฒนธรรม รวมไปถึงการเติบโตด้านเศรษฐกิจของมนุษย์ การบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งอุปโภคและบริโภคจึงเป็นเรื่องสำคัญที่กรุงเทพมหานครและการประปานครหลวงต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

อย่างไรก็ตาม การประปานครหลวงได้ดำเนินการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคโดยการจ่ายน้ำประปาผ่านระบบท่อประปา แต่ระบบท่อประปามักจะพบปัญหาที่สำคัญคือ การเกิดน้ำสูญเสียระหว่างการจ่ายน้ำจากสถานีสูบจ่ายไปสู่บ้านเรือนประชาชน ซึ่งการจัดการน้ำสูญเสียที่เกิดจากท่อประปาแตกรั่วประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่

1.การรับรู้ว่าเกิดท่อแตก 2.การระบุตำแหน่งท่อแตก และ 3.การซ่อมท่อแตก ซึ่งการรับรู้ว่าเกิดท่อแตก เป็นส่วนที่สำคัญและใช้ระยะเวลานานกว่าจะรับรู้ว่ามีท่อแตกเกิดขึ้น เนื่องจากต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากในการเฝ้าระวังและออกสำรวจท่อประปา จึงได้จัดทำโครงการ “ตาสับปะรด ช่วยลดน้ำสูญเสีย” เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร และการประปานครหลวง ในการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย โดยกรุงเทพมหานครช่วยสนับสนุนการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับท่อประปาแตกรั่วให้แก่การประปานครหลวง ทำให้สามารถรับรู้ว่าเกิดปัญหาท่อแตกได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบจากการแตกรั่วของท่อ และเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน ให้มีน้ำประปาสะอาดปลอดภัยใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเพียงพอ ดังนั้น การลดน้ำสูญเสียจึงเป็นหนึ่งในนโยบายที่กระทรวงมหาดไทยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ ซึ่งโครงการ “ตาสับปะรด ช่วยลดน้ำสูญเสีย” ระหว่างกรุงเทพมหานคร และการประปานครหลวง ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเพื่อสร้างความสุขให้พี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ทั้ง 50 เขต จำนวนกว่า 25,000 คน ช่วยเป็นหูเป็นตาในการสอดส่องดูแล

หากพบท่อประปาแตกหรือรั่วให้แจ้งข้อมูลให้แก่การประปานครหลวงผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อลดระยะเวลาในการซ่อมบำรุงและลดน้ำสูญเสีย เพราะในแต่ละปีมีน้ำสูญเสียประมาณร้อยละ 30 หรือประมาณ 1 ล้านคิว เป็นมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท

หากโครงการสัมฤทธิ์ผลด้วยดี ก็จะนำไปใช้เป็นต้นแบบให้แก่พื้นที่จังหวัดอื่นที่อยู่ภายใต้การดูแลของการประปานครหลวง ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการต่อไป

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับการประปานครหลวงตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยผ่านโครงการ “ตาสับปะรด ช่วยลดน้ำสูญเสีย” ซึ่งจะมีบุคลากรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดทั้ง 50 เขต ที่ได้รับการอบรมวิธีสังเกตท่อแตกรั่วและวิธีสังเกตน้ำประปาไหลรั่วในท่อระบายน้ำ ช่วยเป็นหูเป็นตาให้การประปานครหลวง

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังมีน้อง ๆ ในโครงการตาสับปะรดอีกกว่า 160,000 คน ที่ขึ้นทะเบียนกับกรุงเทพมหานครไว้ อาทิ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนวัยทำงาน ซึ่งจะช่วยแจ้งให้อีกทางหนึ่ง เพื่อลดระยะเวลาในการซ่อมท่อประปา เพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจหาท่อประปาแตกรั่วใต้ดิน ให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ลดความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาท่อประปาแตกรั่ว ช่วยลดน้ำสูญเสียในระบบน้ำประปา และนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนผู้ใช้บริการน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน พร้อมขอให้ทุกคนพึงตระหนักไว้ว่า “น้ำมีวันหมด ใช้ทุกหยดอย่างมีคุณค่า”

ด้าน ผู้ว่าการการประปานครหลวง กล่าวว่า การประปานครหลวงในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ผลิตและบริการน้ำประปาสะอาดปลอดภัยให้ประชาชนในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ให้ความสำคัญกับการลดน้ำสูญเสียระหว่างการจ่ายน้ำจากสถานีสูบจ่ายไปสู่บ้านเรือนประชาชน ด้วยการเร่งสำรวจหาท่อที่แตกรั่วให้พบและดำเนินการซ่อมทันที ซึ่งการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรุงเทพมหานคร จะทำให้การประปานครหลวงสามารถดำเนินการซ่อมท่อประปาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบกับประชาชน และลดน้ำที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์

ทั้งนี้ โครงการ “ตาสับปะรด ช่วยลดน้ำสูญเสีย” มีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี โดยการประปานครหลวงได้จัดอบรมเกี่ยวกับวิธีสังเกตท่อแตกรั่วและวิธีสังเกตน้ำประปาไหลรั่วในท่อระบายน้ำให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บขยะ กวาดถนน ระบายน้ำ ทำสวน หรือคนอื่น ๆ ทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร และสร้างช่องทางการแจ้งข่าวสารโดยตรงระหว่างการประปานครหลวงและกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถแจ้งข้อมูลได้อย่างทันท่วงที และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพฯ

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน