อำเภอสิชล จัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติระดับตำบล

แชร์

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 4 ส.ค. 63 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช นายไพรัตน์ ทับชุม นายอำเภอสิชล เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนายสุพจน์ พูลสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิชล กล่าวรายงาน โดยมีวิทยากรผู้บรรยายจากปภ.นครศรีธรรมราช ,กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 424, ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครศรีธรรมราช, เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.สิชล ร่วมกันให้ความรู้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 4-6 ส.ค.63

สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสิชล ได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยความประสงค์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำแผนการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ สนับสนุนและประสานวิทยากร ในการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสิชล จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และเพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กรณีหากเกิดเหตุขึ้นมาจริงในอนาคต


สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/ รายงาน


แชร์