สกลนครจัดโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติในหลวงร.10

แชร์

วันที่ 31 กรกฎาคม2563 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย จ.สกลนคร นายปรีชา ทองคำ รอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบรูณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย

ซึ่งมีการเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 19 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช, คลินิกข้าว, คลินิกหม่อนไหม,คลินิกปศุสัตว์, คลินิกประมง, คลินิกดิน, คลินิกชลประทาน, คลินิกสหกรณ์, คลินิกตรวจบัญชี, คลินิกกฎหมาย, คลินิกยางพารา ,คลินิกศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , คลิกนิกศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี , คลินิกศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดหนองคาย, คลินิกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี, คลินิกประเมินผล , เป็นต้น มีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตรไม่น้อยกว่า 500 คน ทั้งนี้ เพื่อให้คุณภาพชีวิตของราษฎรดีขึ้น

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน


แชร์