สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ นำตัดต้นยาง รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบุกรุกป่าสงวนฯ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ช่วงเวลา 10.00 -17.00 น. นายจีระ ทรงพุฒิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ พร้อมนายมานะ จิตฤทธิ์ ผอ.ศูนย์ป่าไม้จังหวัดน่าน สนธิกำลังชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ , นายพิษณุพันธ์ วงค์ขันธ์ หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้น่าน , นายภูริทัศน์ แมดเมือง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ นน.4 (ท่าวังผา) จังหวัดน่าน / นายณัฐธนน คนสูง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ประกอบด้วย / หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.2 (ทุ่งช้าง) / หน่วยป้องกันรักษาป้าที่ นน.3(สองแคว) / หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน. /(เชียงกลาง) / หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.6 (ปัว) / หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.10 (ภูเพียง) / หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.11 (เมืองน่าน) / ชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย์ป้าไม้น่าน / นายอานนท์ พวงเพชร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอท่าวังผา จ.น่าน / ร.ต.ท.ธนกร ลำน้อย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ตาลชุม / เจ้าหน้าที่ชุด ศปทส. จ.น่าน / หน่วยป้องกันฯ ศปม.น่าน และหน่วยที่เกี่ยวข้องตัดฟันต้นยางพาราและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

ภายหลังการตรวจยึดพื้นที่สวนยางพาราที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ท้องที่บ้านดอนทอง หมู่ 11 บ้านควะ หมู่ 6 ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านจำนวน 1 แปลง พื้นที่ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติปาน้ำยาวและป่าน้ำสวด จังหวัดน่าน เรื่อง ให้ผู้บุกรุก ยึดถือครอบครอง เข้าทำประโยชน์ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพบำสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต ออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระทำใดๆในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริวณป่าพื้นที่บ้านคัวะ หมู่ 6 ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดนำน ให้ผู้บุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพืชผลอาสิน ในคดีอาญาที่ 46/2558 มีพื้นที่บุกรุกตรวจยึด จำนวน 14-3-84 ไร่ ประกอบตัวยตันยางพาราอายุประมาณ 5-6 ปีจำนวนประมาณ 840 ต้น สิ่งปลูกสร้างจำนวน 1 หลัง หลังจากนี้กรมป่าไม้จะเข้ามาฟื้นฟูพื้นที่คืนเป็นป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมและจัดตั้งเป็นป่าชุมชนของหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน