ประชุมใหญ่สันนิบาตสหกรณ์ เป้าสร้างชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน

แชร์

มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สันนิบาตสหกรณ์ฯจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 แจงผลการดำเนินรอบปีที่ผ่านมา ชูสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดยกระดับการพัฒนาขบวนการณ์สหกรณ์ พร้อมเดินหน้าจัดตั้งให้ครบทุกจังหวัด

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เปิดเผยว่าพระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตรา 116 กำหนดให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี สันนิบาตสหกรณ์ฯ จึงจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อให้ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก ได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ประจำปี 2563 โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสันนิบาตสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา. รมว.เกษตรฯร่วมงานด้วย

ทั้งนี้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2471 โดยจดทะเบียนเป็นชุมนุมสหกรณ์ ใช้ชื่อว่า “สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัดสินใช้” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2511 ต่อมามีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2511 มีผลให้เปลี่ยนสถานภาพจาก “สหกรณ์” มาเป็น “สถาบัน” ใช้ชื่อว่า “สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย” ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้า แก่กิจการสหกรณ์ทุกประเภท ทั่วราชอาณาจักรอันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน

ปัจจุบัน สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีสมาชิกซึ่งเป็นสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภทรวมกว่า 8,000 สหกรณ์ มีสมาชิกรวมกว่า 12 ล้านคน และปริมาณธุรกิจกว่า 2.5 ล้านล้านบาท มีวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาสหกรณ์ ปี 2560 – 2564 ดังนี้ “เป็นองค์กรกลางเพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน เป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ” โดยดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์

นายปรเมศวร์ กล่าวว่าการให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่าย การจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดและการให้ความช่วยเหลือทั้งทางด้านวิชาการและทางด้านกฎหมาย ซึ่งได้สัญจรไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆของสมาชิก และจัดฝึกอบรมทั่วประเทศเพื่อให้ความรู้และให้สหกรณ์เข้าใจถึงบาทหน้าที่ของสันนิบาตสหกรณ์ที่มีต่อสหกรณ์สมาชิก ในส่วนของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ก็ได้ดำเนินการจัดตั้งไปแล้ว จำนวน 44 จังหวัด และจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดส่งเอกสารมายังสันนิบาตสหกรณ์เพื่อประกาศจัดตั้งเป็นลำดับที่ 45

ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.)

นอกจากนี้ยังมีอีก 7 จังหวัด ที่อยู่ระหว่างประชุมใหญ่ครั้งแรกเพื่อเลือกคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ภูเก็ต อำนาจเจริญ มุกดาหาร สระแก้ว ฉะเชิงเทราและนราธิวาส

“สันนิบาตสหกรณ์ฯมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้สหกรณ์ในแต่ละจังหวัดรวมตัวกันในนาม สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของสหกรณ์และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในส่วนจังหวัดที่ได้จัดตั้งไปแล้วเราก็จะมีการสนับสนุนงบประมาณต่างๆเพื่อให้จังหวัดได้จัดการศึกษาอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆแก่สมาชิก และจะดำเนินการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอื่นๆให้ครบทุกจังหวัด ซึ่งการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนั้น จะช่วยสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ขบวนการสหกรณ์เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักการสหกรณ์” นายปรเมศวร์

ปรัชญา รัศมีธรรมกุล รายงาน


แชร์