7หน่วยงานลงขันต้านทุจริต สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ20ปี

แชร์

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สอศ. โดดเข้าร่วมหนุนส่งเสริมต้านการทุจริต เผยยึดถือตามนโยบายรัฐบาลในการศึกษาเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรม การส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริต ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เส้นทางการต้านคอรัปชั่นขยายพลังสีขาวมากขึ้น เมื่อ 7 หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้ร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุน ส่งเสริมต่อต้านการทุจริต กับ องค์กรแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต ซึ่งประกอบด้วย มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ (อกท.) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีและร่วมเป็นสักขีพยาน

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า มูลนิธิต่อต้านการทุจริต” กับองค์กรแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต 6 หน่วยงาน ได้เห็นชอบร่วมกันในความร่วมมือที่สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม ด้านการต่อต้านการทุจริต ซึ่งยึดถือตามนโยบายของรัฐบาลในการศึกษาเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรม การส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริต ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าวว่าขณะนี้ได้พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก และสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต รวมทั้งยกระดับค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต ของประเทศไทย และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต

ด้านนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)กล่าวว่า การร่วมมือครั้งนี้ สอศ. มุ่งเน้น ในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้านการต่อต้านการทุจริต ในความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการปลูกจิตสำนึก เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม

ที่สำคัญมีความจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการปลูกฝัง ค่านิยม ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษายึดมั่นในหลักการ กายสะอาด จิตสะอาด พฤติกรรมสะอาด และปัญญาสะอาด มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ประพฤติมิชอบใด ๆ ทั้งปวงที่สำคัญยังส่งเสริมกิจการลูกเสือช่อสะอาด เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ยอมทนต่อการทุจริต และร่วมกันพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงรุก

อย่างไรก็ตาม ได้เสริมสร้างบทบาทในการเฝ้าระวัง และสร้างเครือข่ายในการร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ยึดหลักธรรมคำสอนทางศาสนา สืบสานศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรเทคโนโลยี ต้านทุจริต จิตอาสาพัฒนาชาติ นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาสังคม การสาธารณสุข การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้อย่างสุจริต และร่วมกันส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการสนับสนุนของรัฐบาล อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ขณะเดียวกันยังร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนากรอบ หลักเกณฑ์ การจัดกิจกรรม รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานของการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ


แชร์