Drone เพื่อการเกษตร นวัตกรรมสู่ Thailand 4.0

แชร์

โดย: ธาดา  ปรีชาชาติ

Thailand 4.0 คือวิสัยทัศน์เชิงนโยบายในการเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม อากาศยานไร้คนบังคับ หรือโดรน (Drone) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะช่วยให้เกษตรกรไทยลดต้นทุนในการทำเกษตรกรรม

ในอดีตการทำเกษตรกรรมของคนไทย โดยเฉพาะการทำนา ทำไร่ ยังคงใช้แรงงานคนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการปลูก การดูแล และการเก็บเกี่ยวผลผลิต  แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไป เทคโนโลยีถูกพัฒนาขึ้น การใช้แรงงานคนก็เริ่มลดลง

ที่ผ่านมาเกษตรกรเจ้าของที่ดินส่วนใหญ่ยังยากจน ต้องตกอยู่ในวังวนของหนี้สินเนื่องจากขาดปัจจัยหลายๆอย่าง และ 1 ในปัจจัยที่เกษตรกรขาดแคลนก็คือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำเกษตรกรรม

ด้วยเหตุนี้รัฐบาล จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ในเชิงนโยบายที่ชื่อว่า Thailand 4.0 ปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมให้มากขึ้น และ อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน (Drone) เพื่อการเกษตร กำลังได้รับความสนใจจากเกษตรกรรุ่นใหม่อยู่ในขณะนี้ เพราะสามารถลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี

สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประเทศที่ผลิต Drone ส่งขายไปทั่วโลก แต่ประเทศไทยก็ไม่น้อยหน้าเพราะมีคนรุ่นใหม่สามารถผลิต Drone เพื่อการเกษตรที่ราคาถูกและมีประสิทธิภาพไม่แพ้ต่างประเทศ โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า  โดรนเกษตร Bug  Away MG1 DJI

การใช้งาน Drone แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือการใช้สำรวจและวางแผนผลิตพืช และยังใช้เพื่อลดต้นทุนทางด้านแรงงาน เช่น การหว่านปุ๋ย การพ่นสารเคมี ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการใช้กับพืชที่มีลำต้นสูง เช่น ข้าวโพด และอ้อย

แต่การใช้ Drone ในประเทศไทยก็ยังมีข้อจำกัดในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกฎหมาย ซึ่งตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 และยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมาย เช่น น้ำหนักของเครื่อง กล้องที่ใช้   ผู้ใช้ Drone จึงต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นอกจากนี้ผู้ใช้ Drone ยังต้องศึกษาถึงวิธีการใช้อย่างละเอียด เพื่อไม่ให้นวัตกรรมที่มีราคาสูงเกิดความเสียหายจากการตกลงสู่พื้นดิน

Drone เพื่อการเกษตร กำลังเข้าไปมีบทบาทในภาคเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการทำเกษตรแบบแม่นยำ การรดน้ำ การพ่นยา การให้ปุ๋ย การถ่ายภาพวิเคราะห์เพื่อตรวจโรคของพืช ทำให้เกษตรกรประหยัดเวลาการทำงาน ประหยัดแรงงานและยังมีความปลอดภัยต่อผู้ฉีดยากำจัดศัตรูพืชแบบเดิม

เกษตรกรรุ่นใหม่เริ่มสนใจนำ Drone มาใช้ในการทำเกษตร เพราะมีสถาบันทางการเงินของรัฐเข้าไปศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการใช้ Drone และให้สินเชื่อเพื่อให้เกษตรกรนำนวัตกรรมนี้มาใช้ แต่เกษตรกรก็คงต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วน และฝึกทักษะการใช้ให้เกิดความชำนาญ

เชื่อว่าวันหนึ่งประเทศไทยของเราคงก้าวไปสู่ Thailand 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ

——————————————–

ข้อมูล

www.bugawaythailand.com

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณชิโนรส  อุไรศรี  ผู้ฝึกสอนการใช้ อากาศยานไร้คนบังคับ (Drone)

โทร. 093-862-5155    ID Line : aeashi


แชร์