เตรียมเสนอ“ปลากัด” เป็นปลาประจำชาติไทย

แชร์

ที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เห็นชอบให้เสนอ“ปลากัด”เป็นปลาประจำชาติไทย

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ ให้เสนอปลากัดเป็นปลาประจำชาติไทย โดยกรมประมงจะนำเสนอเข้าสู่วาระพิจารณาของคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยมีความเห็นประกอบการพิจารณาใน 3 มิติ ดังนี้ 1.มิติด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ความเกี่ยวเนื่องของวัฒนธรรมไทย โดยมีหลักฐานยืนยันว่า ปลากัดไทยปรากฏในบทประพันธ์ วรรณคดีไทยและประวัติศาสตร์ไทยมานานกว่า 100 ปี และเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนปลากัดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประเภทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

2.มิติด้านความเป็นเจ้าของ ชื่อ“Siamese Fighting fish” ซึ่งเป็นชื่อที่ถูกพบในประวัติศาสตร์ เป็นที่บ่งบอกและได้รับการยอมรับเชิงวิชาการและในวงการวิชาการสัตว์น้ำ ยังมีข้อมูลระบุแหล่งพบปลากัดในแม่น้ำเจ้าพระยา และ 3.มิติด้านประโยชน์ หากประกาศให้ปลากัดไทยเป็นปลาประจำชาติ จะช่วยในการรักษาพันธุ์ ส่งเสริมการเลี้ยงปลากัดและสร้างนวัตกรรมด้านการเพาะพันธุ์ยังนำไปสู่การค้าเชิงพาณิชย์และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ทั้งยังสามารถถูกใช้เป็นสัญลักษณ์การประมงของไทย ประกอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสะท้อนความเป็นไทย รวมทั้งยังทำให้สามารถนำไปเจรจาต่อรองตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ(Convention on Biological Diversity:CBD) เพื่อป้องกันการนำปลากัดไทยไปจดสิทธิบัตรอีกด้วย

ที่มา กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี


แชร์