พรรคการเมืองต้องรู้! เปิด10อันดับนโยบายโดนใจประชาชน

แชร์

“สวนดุสิตโพล”เผยผลสำรวจเรื่อง นโยบายพรรคการเมืองอะไรที่โดนใจประชาชน พบ”กินดีอยู่ดี” มาเป็นอันดับ1

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,131 คน ระหว่างวันที่ 1-5 มกราคม 2562 ในหัวข้อ นโยบายพรรคการเมืองอะไรที่โดนใจประชาชน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้ง กรณี “นโยบายพรรคการเมือง” โดยในขณะนี้ ผู้สมัครสังกัดพรรคการเมืองต่างๆ เริ่มทยอยลงพื้นที่หาเสียงตามเขตเลือกตั้งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งมีทั้งทีมงานและรูปแบบวิธีการหาเสียงที่แตกต่างกันไป โดยชูนโยบายหรือแนวทางในการบริหารบ้านเมืองเป็นสำคัญ

สำหรับผลการสำรวจเป็นดังนี้ (สรุปเป็นภาพรวมทั้งประเทศ)

1.แก้ปัญหาความยากจน ขึ้นเงินเดือน เพิ่มค่าแรง เน้นกินดีอยู่ดี ร้อยละ 40.12
2.กระตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนาการค้า การส่งออกและอุตสาหกรรม ร้อยละ 33.35
3.ช่วยเหลือเกษตรกร แก้ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำ ดูแลที่ดินทำกิน ร้อยละ 26.71
4.ปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น ผู้มีอิทธิพล สิ่งผิดกฎหมาย ร้อยละ 23.23
5.ควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ลดค่าครองชีพ ร้อยละ 18.98
6.พัฒนาระบบการศึกษา ดูแลครู นักเรียน มีนโยบายเรียนฟรี ร้อยละ 18.62
7.มีสวัสดิการดูแลรักษาพยาบาลประชาชนฟรี ร้อยละ 16.41
8.รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน ขยะ ร้อยละ 15.03
9.มีธรรมาภิบาลในการบริหารบ้านเมือง ปฏิรูปการเมือง ลดความขัดแย้ง ร้อยละ 10.90
10.ลงทุนด้านการคมนาคม การขนส่ง แก้ปัญหาจราจร ร้อยละ 7.66


แชร์