นายกฯ มอบนโยบายให้คณะที่ปรึกษาของ สมช.

แชร์

นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการทำงานให้คณะที่ปรึกษาของ สมช. เน้นย้ำให้รู้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการทำงานให้กับคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) ที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมารวม 6 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ 2. ด้านความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ 3. ด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา 4. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล 5. ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ และ 6. ด้านการข่าวกรองเพื่อทำหน้าที่ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์อันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมว่าคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ได้รับการแต่งตั้งแต่ละท่าน ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ และมีประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพเป็นอย่างดี ซึ่งจะสามารถสนับสนุนการทำงานด้านความมั่นคงได้เป็นอย่างดี และหวังให้คณะที่ปรึกษาฯ นำความรู้ ประสบการณ์มาสร้างความมั่นคงอย่างมีเสถียรภาพอย่างครอบคลุมในทุกมิติทั้งการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ

พร้อมกล่าวมอบนโยบายการทำงานตอนหนึ่งว่า การทำงานด้านความมั่นคง จะต้องเรียนรู้ทำงานเพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้า พร้อมกับให้น้อมนำแนวพระราชดำริรัชกาลที่ 9 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นหลักในการทำงานเพื่อความยั่งยืน และให้รู้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้รู้เขา รู้เรา และรู้ทันต่อเทคโนโลยี โดยเฉพาะการใช้โซเชียลมีเดียในสังคมปัจจุบัน จะต้องสร้างภูมิต้านทานให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้โซเชียลมีเดียในทางที่สร้างสรรค์ พร้อมกับร่วมกันสร้างความเท่าเทียมขึ้นในสังคม บนพื้นฐานของกฎหมายซึ่งทุกคนต้องเคารพ และปฏิบัติตามกฎหมาย

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบแนวทางการทำงานไว้ 3 ประเด็น ดังนี้ 1.การทำงานด้านความมั่นคงต้องให้ความสำคัญกับการมองประเด็น และวิเคราะห์ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในแต่ละห้วงเวลาให้ถ่องแท้ เพื่อให้หน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปกำหนดแผนการทำงานในเชิงรุก 2. การแต่งตั้งที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติในแต่ละด้านจะเป็นประโยชน์เมื่อมีการประชุมปรึกษาหารือกันเป็นประจำ รวมทั้งมีความทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้าในการทำงาน โดยจัดทำข้อเสนอเรื่องต่าง ๆ ที่ชัดเจน รอบคอบซึ่งข้อเสนอเหล่านั้นต้องสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และ 3. รัฐบาลให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนการทำงานในเชิงบูรณาการที่หลายหน่วยงานต้องมีการทำงานประสานสอดคล้องกัน จึงขอให้คณะที่ปรึกษาฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เหล่านี้ด้วย

ภาพและข้อมูลจาก www.thaigov.go.th


แชร์