“บิ๊กแดง” ถือฤกษ์ เข้าทำงานเก้าอี้ ผบ.ทบ. วันแรก

แชร์

ผบ.ทบ. ป้ายแดง เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำบก.ทบ. ก่อนเข้าทำงาน ผบ.ทบ. วันแรก พร้อมนั่งหัวโต๊ะ ประชุม ลธ.คสช. กำชับเดินหน้าขับเคลื่อนงาน คสช. สั่ง กกล.รส. ศึกษาข้อ กม.รองรับสถานการณ์เลือกตั้ง ปี62

เมื่อเวลา 07.09 น. วันที่ 1 ต.ค.ที่กองบัญชากการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สักการะศาลพระชัยมงคลภูมิ จากนั้นวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าหอประชุมกิตติขจร หลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ จากนั้น พล.อ.อภิรัชต์ ในฐานะเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ลธ.คสช.) เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการ คสช.ครั้งแรกหลังรับตำแหน่ง
ภายหลังการประชุม พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. กล่าวว่า พล.อ.อภิรัชต์ได้ขอให้ทุกส่วนงานร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนงานของ คสช.ให้บรรลุผลสำเร็จเหมือนเช่นที่ผ่านมา พร้อมกับได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องในโครงการภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยเฉพาะโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลกำลังขยายผลโครงการต่อจากที่ได้ดำเนินการไว้แล้ว เป็นนโยบายที่ดี ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินและช่วยเหลือเกษตรกร สร้างประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประเทศเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย(กกล.รส.)ยังคงร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการ สื่อสารสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของแต่ละพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
พล.อ.อภิรัชต์ ได้กำชับการดูแลภาพรวมของประเทศ เพื่อเตรียมการสู่การเลือกตั้ง ให้เจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในฐานะกกล.รส. ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) รวมถึงแนวทางที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดในการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยในภาพรวมมีความสอดคล้องและเอื้ออำนวยต่อการเตรียมการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
ทั้งนี้ ขอให้ทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจสานต่องานที่คสช.ได้ดำเนินการเพื่อประชาชนตลอด 4 ปีที่ผ่านมา อาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการตามสถานการณ์ แต่ยังคงไว้ซึ่งภารกิจสำคัญ โดยเฉพาะการรักษาความสงบเรียบร้อย, การช่วยเหลือประชาชน,จัดระเบียบสังคม รวมถึงการสร้างความสามัคคีปรองดอง พร้อมย้ำว่าในทุกการทำงานจะยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญและจะไม่ยอมให้มีการทุจริตหรือเอาเปรียบประชาชนในทุกด้าน


แชร์