ธ.ก.ส. คว้า 2 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2565

ธ.ก.ส. คว้า 2 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 ได้แก่ รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล และรางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ที่สะท้อนถึงการพัฒนาองค์กรในทุกมิติสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจดิจิทัล และการผนึกกำลังร่วมกันกับองค์กรรัฐวิสาหกิจ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่การเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล พร้อมขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารมาอย่างต่อเนื่อง

Advertisement    

วันนี้ (24 มีนาคม 2566) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ภายใต้แนวคิด “รัฐวิสาหกิจไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (GROW GREEN BALANCE)” โดยมีนายจรูญเดช เจนจรัสสกุล กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เข้ารับรางวัล จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล และรางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า รางวัลที่ ธ.ก.ส. ได้รับสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาและปรับตัวขององค์กร ทั้งในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล เช่น       แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile การให้บริการผ่านเครือข่ายทางการเงิน (Banking Agent) และ แอปพลิเคชัน BAAC Insure เป็นต้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และตอบโจทย์วิถีชีวิตลูกค้าในยุคดิจิทัล และด้านความร่วมมือระหว่างองค์กรรัฐวิสาหกิจ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันในการพัฒนาโครงการระหว่างองค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประชาชน

ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) จัดตั้ง “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สู่ความยั่งยืน ด้วย BCG Model”ตามแนวคิด “BCG Model” เพื่อสนับสนุนการปรับรูปแบบการผลิตให้ปลอดสารเคมี (Bio Economy) ใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่เหลือทิ้งจากการผลิต (Circular Economy) และกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำที่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม (Green Economy) ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนการดำเนินโครงการในด้านการปลูกพืชสมุนไพรโดยไม่ใช้สารเคมี การใช้ประโยชน์จากผลผลิตทั้งลำต้น (Zero Waste) รวมถึงโครงการธนาคารต้นไม้ และชุมชนไม้มีค่า โดยมุ่งเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนและสร้างความมั่นคงให้กับทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจภูมิภาคเข้ากับเศรษฐกิจโลก

และในโอกาสนี้ ธ.ก.ส. ขอขอบคุณลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธนาคารทุกท่านที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. มาโดยตลอด โดยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้ ธ.ก.ส. มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป