สร้างเครือข่าย กระจายข่าวสารการเลือกตั้ง สู่ ปชช.

ที่โรงแรม เอ็มเจเดอะมาเจสติค เขตเทศบาลนครสกลนคร นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ “สร้างเครือข่าย กระจายข่าวสาร” สร้างการรับรู้ ด้านข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งให้กับประชาชนโดยมีสื่อมวลชน นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง สื่อโซเชียล อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน ผู้ดูแลหอกระจายข่าว ตลอดจนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในจังหวัดสกลนคร รวม 50 คน เข้าร่วม ตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร จัดขึ้น

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า การสร้างการรับรู้และนำข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ที่จะมีขึ้นในเร็ววันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร นับว่ามีบทบาทอย่างมากในการให้ข้อมูลด้านการเลือกตั้ง โดยมีสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่รณรงค์ เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อีกทั้งยังจะได้รับทราบแนวทางการประชาสัมพันธ์ ด้วยเทคนิคการพูด การฟัง และการเขียน ตามแนวทาง “สร้างเครือข่าย กระจายข่าวสาร” ที่จะได้รับฟังจากวิทยากรในวันนี้ เชื่อว่าจะเป็นการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้ไปสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน นางสาวชนกพร โพธิสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่มีบทบาทภารกิจสำคัญในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างการรับรู้ไปสู่พี่น้องประชาชน โดยมีหน่วยงานในภูมิภาค ได้แก่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด นโยบายสำคัญ เร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่น นำไปใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดความร่วมมือ โดยมีเครือข่ายประขาสัมพันธ์ ประกอบด้วย สื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งที่เป็นสื่อเดิม สื่อบุคคล ได้แก่ อปมช. ผู้ดูแลหอกระจายข่าว และสื่อโซเชียล เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ส่งข้อมูลข่าวสาร สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ไปสู่พี่น้องประชาชน

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน