ทุ่มงบกว่า 150 สร้างระบบระบายน้ำถนนจันทอุดม แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ รอง ผวจ.ระยอง นายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง นายธวัชชัย สุภาผล โยธาธิการและผังเมืองระยอง ร่วมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำโครงการพัฒนาพื้นที่เทศบาลนครระยองแก่ประชาชนนพื้นที่ ซึ่งเป็นงานก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนจันทอุดมและพื้นที่ใกล้เคียง งบประมาณก่อสร้าง จำนวน 150 ล้านบาท ดำเนินการโดยเทศบาลนครระยอง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง เพื่อชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่ตามแนวการก่อสร้างของโครงการดังกล่าวได้รับทราบอย่างทั่วถึง ทำให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยข้อง ในการพัฒนาพื้นที่เทศบาลนครระยองต่อไป

ทั้งนี้การก่อสร้าง จะมีการวางท่อหลายขนาดตามสภาพถนนพร้อมก่อสร้างบ่อพักบริเวณถนนจันทอุดม ถนนหลังวัดป่าประดู่ ถนนจิตรพันธ์ ถนนชายกระต่าย ถนนสุขุมวิท และถนนภักดีบริรักษ์ ถนนพจนกรและอาคารชลศาสตร์ เขตเทศบาลนครระยอง ซึ่งในระยะแรกจะเริ่มดำเนินการที่บริเวณถนนจันทอุดมก่อน ซึ่งจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 เดือน เมื่อก่อสร้างบริเวณถนนจันทอุดมแล้วเสร็จ จึงจะมีการดำเนินการช่วงที่ 2 ถัดไป เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่

นายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง กล่าวว่า เทศบาลนครระยอง และโยธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่เทศบาลฯ ให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่เกิดปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนจันทอุดมและพื้นที่ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และเป็นปัญหาซ้ำซากมายาวนานกว่า 20 ปี ทำให้ผู้ใช้เส้นทางและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว สัญจรผ่านที่บริเวณน้ำท่วมเกิดความล่าช้าและเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุ อีกทั้งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักของจังหวัด จึงได้ทำโครงการการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนจันทอุดมและพื้นที่ต่อเนื่องดังกล่าวขึ้นมา โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 150 ล้านบาท เพื่อให้ปัญหาน้ำท่วมดังกล่าวที่เกิดขึ้นซ้ำซากได้รับการแก้ไขและคลายความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน