ปั้นเทศกิจอาสาจราจรสนับสนุนภารกิจตำรวจ ร่วมอำนวยความสะดวกด้านจราจรอย่างเป็นระบบ

จักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเทศกิจอาสาจราจร ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ เขตปทุมวัน

7 ก.พ.66/ จักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำนักเทศกิจดำเนินโครงการฝึกอบรมเทศกิจอาสาจราจร เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายจราจร วิธีการและหลักเกณฑ์ในการควบคุมและปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจร พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาจราจรอย่างเป็นระบบ รวมถึงเป็นกำลังหลักในการปฏิบัติงานด้านการจราจรในพื้นที่ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในภารกิจต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นผู้มีบัตรประจำตัวอาสาจราจรอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับอาวุโส ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 1 ถึง ส 3 และพนักงานเทศกิจ สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต รวมทั้งสิ้น 821 คน ดำเนินการฝึกอบรมแบบไป-กลับ จำนวน 8 รุ่น รุ่นละ 4 วัน ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ เขตปทุมวัน ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกอบรม หลักสูตร หน้าที่ เครื่องแบบและเครื่องหมายอาสาจราจร พ.ศ.2555 ทั้งภาคการบรรยายและภาคการฝึกปฏิบัติ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับจราจร การตรวจควบคุม การจัดจราจร การใช้อุปกรณ์ช่วยในการจราจร การประชาสัมพันธ์ในหน้าที่จราจร การป้องกันอุบัติเหตุจราจร การปฐมพยาบาลและช่วยเหลือเจ้าพนักงานในที่เกิดเหตุ ฝึกปฏิบัติสัญญาณและเสียงสัญญาณในการควบคุมจราจร โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกองบังคับการตำรวจจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันภารกิจงานของเทศกิจกรุงเทพมหานคร มีความหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภารกิจการจัดระเบียบเมือง การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงการควบคุมและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจที่มีประสิทธิภาพ จะก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือศรัทธาและเป็นที่ยอมรับของประชาชน

เจ้าหน้าที่เทศกิจจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องมีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด สภาพปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีหลายหน่วยงานร่วมกันดูแลรับผิดชอบ และดำเนินการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง การมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บริหารจัดการจราจรสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรได้ในระดับหนึ่ง แต่เฉพาะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรยังไม่สามารถดูแลครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่และบริหารจัดการจราจรได้สอดคล้องกันทั้งระบบ เจ้าหน้าที่เทศกิจจึงเป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยการจราจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะผู้ช่วยสนับสนุนเจ้าพนักงานจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 50 สำนักงานเขต บริเวณโรงเรียน สถานศึกษา สถานที่สำคัญ พื้นที่จัดกิจกรรม จุดวิกฤตจราจร สามารถช่วยแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง

“การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ถือเป็นหนึ่งในหน้าที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ในการบริหารจัดการภารกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ทำให้การจราจรในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น” รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ กล่าว

ในการนี้มี นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจ กองบังคับการตำรวจจราจร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร่วมพิธี

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน