SAK คว้ารางวัล “หุ้นยั่งยืน” SET ESG Ratings ต่อเนื่องปีที่ 2

สมกับเป็นองค์กรที่ยืนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเติบโตยั่งยืน ล่าสุด บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง หรือ SAK ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ในระดับ A ต่อเนื่องปีที่ 2 ซึ่งในปีนี้ มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 193 บริษัท พร้อมทั้งคว้าคะแนนบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอกย้ำถึงการเป็นธุรกิจสินเชื่อที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบสังคมและธรรมาภิบาลควบคู่กันไป โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social and Governance) ด้าน ‘ศิวพงศ์ บุญสาลี’ เอ็มดีแห่ง SAK พร้อมเดินหน้ามอบสินเชื่อเพื่อสังคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนหลากหลายและกว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตที่ยั่งยืน