มหาสารคาม เปิดโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ”

เมื่อเวลา 05.45 น. 29 ตุลาคม 2566 ที่แก่งเลิงจาน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” ภายใต้หัวข้อ คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรก ( No STROKE for all Thais by NEW GEN ) พร้อมปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 5.4 กิโลเมตร และ 10.4 กิโลเมตร โดยมี นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ นักวิ่งและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคาม มีผู้สมัครร่วมโครงการฯ จำนวน 24,083 คน เป็นลำดับที่ 1 ของประเทศ พร้อมมีการขับเคลื่อนโครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค (No STROKE for all Thais by NEW GEN)” เนื่องจากเล็งเห็นว่าคนรุ่นใหม่ (NEW GEN) เป็นกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มี พลังกาย พลังใจ ความมุ่งมั่น ความรักและปรารถนาดีต่อชุมชนบ้านเกิด ซึ่งหากมีการ ปลูกฝัง สร้างความตระหนักแนวทางการใช้ชีวิตทั้งตนเอง ครอบครัว รวมถึงคนในชุมชน ว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลโรค ตลอดจนให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” มหาสารคาม ครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ที่ทรงมีแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างไม่เลือกชั้นวรรณะ เชื้อชาติ ศาสนา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระวิริยะ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดมิได้ พระราชกรณียกิจที่ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่ง คือ พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทรงส่งเสริมและสนับสนุน รวมทั้งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของราษฎร ทรงส่งเสริมให้ประชาชน ในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ทำให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้ง 21 แห่ง ทั่วประเทศเป็นโรงพยาบาลระดับอำเภอที่มีมาตรฐาน ทรงพระราชทานรถต้นแบบรักษาอัมพาตเคลื่อนที่แก่คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เพื่อให้บริการประชาชน

นอกจากนี้ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย ประชาชนชาวไทยทุกคนจึงควรนำแบบอย่างของพระองค์ ในการรักษาสุขภาพปรับพฤติกรรม การดำเนินชีวิตที่ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลดความเครียด งดสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ตลอดจนมีความรู้สัญญาณเตือนของ โรคหลอดเลือดสมอง การส่งต่อ และการรักษาอย่างถูกวิธีจะสามารถป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ได้ถึงร้อยละ 90 ซึ่งจะช่วยลดภาระของปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ต่อไป

พรเทพนิพัท มหาสารคาม/รายงาน