มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯจัดโครงการอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายกฤชเพชร  เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน โดยมี นางนฤมล ปาลวัฒน์ เลขาธิการมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางเพ็ญศรี  เอี่ยมโอภาส รองประธานศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ อาสามสมัคร ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2566 โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดอบรมจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และจากหน่วยงานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยการจัดการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูอย่างถูกวิธี ส่งผลให้ผู้พิการทางสติปัญญาได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้นอย่างถูกวิธี รวมถึงสร้างและพัฒนาทักษะของผู้ปกครองและผู้ดูแลผู้พิการทางสติปัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และเกิดเครือข่ายในการดูแลผู้พิการทางสติปัญญาในระดับครอบครัวและชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้ารับการฟื้นฟูทางการศึกษา สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัด โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย อาสาสมัคร พ่อแม่ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน

โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้พิการทางสติปัญญาที่ควรจะได้รับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 , ภาวะปัญญาอ่อน สาเหตุและการป้องกัน , การส่งเสริมพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา , การฝึกประเมินพัฒนาการและส่งเสริมพัฒนากรเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน , การฟื้นฟูสมรรถภาพและปรับพฤติกรรมเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา , บทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เจริญเติบโตตามวัย การฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและฝึกทักษะทางกายและกิจกรรมบำบัด , บทบาทของอาสาสมัครในการช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน การอภิปรายกลุ่มปัญหาของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้พิการทางสติปัญญา และการสร้างกลุ่มเครือข่ายในการดูแลผู้พิการทางสติปัญญา

ประสิทธฺ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน