ทหารพันธุ์ดีน่าน ดำเนินโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ที่ชุมชนบ้านหนองเต่า ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน พล.ต.คณิศร อาสมะ ผบ.มทบ.38/ผอ.โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน, ฝ่ายปกครองอำเภอภูเพียง, อบต.ม่วงตึ๊ด, และ ผู้นำหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยได้ให้คำแนะนำการเตรียมดิน, การปลูกผัก พร้อมทั้งได้มอบปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง, เมล็ดพันธุ์ผัก, กล้าพันธุ์ผัก เพื่อเป็นแหล่งต้นทุนทางอาหารให้กับชุมชน โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ส่งเสริมให้ปลูกพืชผักในบ้านของราษฎรกันเอง โดยได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริแก่ราษฎรให้ปลูกกินเองในครัวเรือน หากเหลือกินแล้วก็สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม รวมทั้งสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกต่อได้

โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” พยายามสร้างให้ชุมชนเกิดความสนใจที่จะปลูกผักเพื่อบริโภคเอง ส่งเสริมการปลูกผักพื้นบ้านด้วยเมล็ดพันธุ์ที่ดีจากต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง กินอร่อย สร้างความรู้สึกว่าการปลูกผักสวนครัวไม่ใช่เรื่องยาก ปลูกแล้วครอบครัวจะมีผักที่ปลอดภัยหมุนเวียนกินตลอดปี นับเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี โดยที่ เจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จะคอยออกแนะนำราษฎรที่เข้าเป็นสมาชิกในเรื่องการปลูกพืชผักด้วยวิธีที่ปลอดภัย เชื่อมโยงก่อความสัมพันธ์ที่ดีให้กับชุมชน มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันพืชผักและเมล็ดพันธุ์กัน เป็นการกระจายพันธุ์พืชสู่ชุมชน

พล.ต.คณิศร อาสมะ ผบ.มทบ.38/ผอ.โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน กล่าวว่าเมื่อครั้งที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริขึ้น เพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์สะสมสำรองไว้ เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และราษฎรทั่วไป ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช ให้เกษตรกรได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดี ได้ผลผลิตดี ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้านพันธุ์พืช ทนทานต่อโรคและแมลง แล้วนั้น

ในปีถัดมา ก็ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริชักชวนราษฎรเข้าร่วมโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ส่งเสริมให้ปลูกพืชผักในบ้านของราษฎรกันเอง โดยได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริแก่ราษฎรให้ปลูกกินเองในครัวเรือน หากเหลือกินแล้วก็สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม รวมทั้งสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกต่อได้

สำหรับ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ได้ขยายผลไปยัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ปลูกผักบนพื้นที่ว่างในโรงพยาบาล ให้เจ้าหน้าที่และราษฎรที่มาโรงพยาบาลเก็บผักกลับไปทำอาหารที่บ้านได้ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ปลูกผักเข้าโรงอาหาร จำหน่ายผู้ปกครองและครู เป็นการสอนให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักสวนครัวและปลูกฝังการเก็บเมล็ดพันธุ์ผักไว้ปลูก อีกด้วย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน /รายงาน