“รฎาวัญ” ฟันธงถ้ารัฐบาลจริงใจกับประชาชน ก็ให้ยกเลิกคนต่างด้าวซื้อที่ดินไปเลย

พรรคเสมอภาค เรียกร้อง 3 พรรคการเมืองใหญ่จัดประชุมนอกรอบร่วมหาทางออกให้ประเทศเดินหน้าได้อย่างมั่นคง ไม่กระทบความรู้สึกและความเป็นอยู่ของประชาชนกรณีการขายที่ดิน 1 ไร่ให้ต่างด้าว

5 พ.ย.65 / นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาค เปิดเผยว่าประชาชนจำนวนมากกำลังวิตกกังวลต่อกฎหมายให้สิทธิ์คนต่างด้าวซื้อที่ดินในประเทศไทยได้ตามเงื่อนไข ถึงขั้นเรียกว่าเป็นการ “ขายชาติ” ซึ่งการออกกฎหมาย การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติแห่งชาติ และจำเป็นต้องยึดโยงกับผลประโยชน์ของประชาชน และต้องเป็นที่ยอมรับของประชาชนส่วนใหญ่ ดังนั้นพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวนี้มี 3 พรรค คือ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชารัฐ ควรจัดประชุมนอกรอบ หันหน้ามาพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผล เพื่อหาทางออกให้ประเทศเดินหน้าได้อย่างมั่นคง ไม่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีความรักและหวงแหนแผ่นดินไทยทุกคน

นางรฎาวัญ กล่าวว่า นักการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชารัฐ หลายคนมีประสบการณ์อยู่ในการเมืองมานาน เป็นทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านมาแล้ว ย่อมรู้ดีว่าสถานการณ์ทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และทางการเมืองของโลกในอดีตเมื่อปี 2542 มาถึงปัจจุบันปี 2565 มีความแตกต่างกันอย่างไร “ โลก ” กำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง รวมทั้งวิกฤตด้านพลังงาน ด้านอาหารและด้านสุขภาพ ทำให้วิถีชีวิตของชาวโลกต้องปรับเปลี่ยนไปจากเดิม ประเทศใดพึ่งพาตนเองได้ก็จะอยู่รอดท่ามกลางภาวะวิกฤต

พรรคเสมอภาค เข้าใจสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต จึงขอฝากให้ทั้ง 3 พรรคการเมืองดังกล่าวช่วยกันคิดหาทางออกให้ดีที่สุด กรณีให้คนต่างด้าวซื้อที่ดินได้ตามกฎหมาย ควรมองให้ลึก มองให้รอบด้านและมองให้ไกลถึงอนาคต เพื่อรักษาทรัพยากรไว้ให้ลูกหลาน รักษาโอกาส รักษาเอกราชทางเศรษฐกิจ และอธิปไตยของชาติให้มั่นคงยั่งยืน

“ทางด้านนายประสพ บุษราคัม ประธานที่ปรึกษาพรรคเสมอภาค และคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคเสมอภาค นำโดยนายพนพภณษฎ์ ทองคำ มีความเป็นห่วงต่อนโยบายของรัฐบาลที่ให้สิทธิคนต่างด้าวซื้อที่ดินได้ โดยเห็นว่า แม้ให้สิทธิ์คนต่างด้าวซื้อที่ดินได้ไม่เกินคนละ 1 ไร่ก็ตาม แต่ถ้ามีคนต่างด้าวจำนวนมากและมีเงินมาลงทุนจำนวนมากเหมือนอย่างที่ในขณะนี้รัฐบาลกำลังเชิญชวนนักธุรกิจชาวซาอุดีอาระเบียมาลงทุนในประเทศไทยกว่า 200 คน

ทั้งนี้ ย่อมทำให้คนไทยมีโอกาสสูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินไปแล้วกว่า 200 ไร่ จึงเห็นว่ารัฐควรมีมาตรการหารายได้เข้ารัฐที่ไม่ทำให้คนไทยและประเทศไทยเสียประโยชน์ด้านที่ดิน ซึ่งอาจใช้มาตรการให้คนต่างด้าวที่เข้ามาลงทุนเช่าที่ดินได้ครั้งละไม่เกิน 30 ปีก็น่าจะเพียงพอแล้ว แผ่นดินก็ยังเหลืออยู่ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคตได้ ซึ่งพรรคเสมอภาคเห็นว่าควรให้รัฐบาลเสนอร่างกฎหมายนี้ต่อสภาฯ โดยเร็ว

พนพภณฎษ์ ทองคำ ประธานฝ่ายกฎหมายพรรคเสมอภาค

อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลไม่เสนอ พรรคเสมอภาคก็พร้อมที่จะเสนอเองแต่พรรคเสมอภาคยังไม่มี ส.ส. จึงต้องขอให้ ส.ส.พรรคต่างๆ ได้ร่วมลงชื่อเสนอให้ด้วย หากจะใช้การลงชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา133(3) ต้องใช้เวลานาน และยังมีบางท่านเห็นว่าประชาชนอาจร่วมลงชื่อเสนอร่างกฎหมายประมวลกฎหมายที่ดินไม่ได้ ดังนั้นเพื่อตัดประเด็นนี้ไม่ต้องถูกส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ หากรัฐบาลไม่เสนอยกเลิกการให้สิทธิ์ต่างด้าวซื้อที่ดินได้

พรรคเสมอภาคจะเสนอร่างกฎหมายให้ท่านประธานรัฐสภาเพื่อเสนอให้ ส.ส.ที่เห็นด้วยร่วมลงชื่อไม่น้อยกว่า 20 คน เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ส่วนที่รัฐบาลทำอยู่ขณะนี้คือให้คณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ไขร่างกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 96 ทวิ ของประมวลกฎหมายที่ดิน(ฉบับที่8)​พ.ศ.2542 ที่ยังเปิดโอกาสให้คนต่างด้าวมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ จึงยังไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ

นางรฎาวัญ กล่าวเสริมว่า จากการฟังตอบกระทู้ในสภาฯของพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่กล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวนี้กำลังให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแล้วส่งกลับให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งอาจจะยกเลิกนโยบายการค้าที่ดินให้คนต่างด้าวก็เป็นได้ ทางพรรคเสมอภาคมีความเห็นว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาก็จะมีการสอบถามไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเท่านั้นไม่ได้สอบถามความเห็นของประชาชนโดยตรง ดังนั้นประชาชนที่ไม่เห็นด้วยต่อนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล ก็สามารถช่วยกันผลักดันให้รัฐบาลและสภาฯ มีการร่วมมือยกเลิกกฎหมายดังกล่าวต่อไปโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นการให้โอกาส ส.ส.ตัวแทนของประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจในนโยบายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทั้งประเทศ” นางรฎาวัญ วงศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาคกล่าว

หยกดำ ส่องเขียว รายงาน