“เสมอภาค”ชงเรื่องแก้ไขมาตรา96ทวิ“กฎหมายที่ดิน(ฉบับที่8)พ.ศ.2542เพื่อแผ่นดินไทย

“รฎาวัญ” แจงถ้าไม่ต้องการขายที่ดินให้คนต่างด้าว ก็ต้องให้ ส.ส.ทุกคนในสภาฯยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา 96 ทวิของประมวลกฎหมายที่ดิน(ฉบับที่8)​พ.ศ.2542 โดยเร็ว หากไม่ทำประชาชนจะระดมหมื่นรายชื่อเสนอแก้ไขเอง

3พ.ย.65/ นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาคกล่าวว่า เมื่อเกิดกระแสต่อต้านมติคณะรัฐมนตรีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่จะให้สิทธิ์คนต่างด้าวซื้อที่ดินได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่นจะต้องนำเงินมาลงทุนคนละจำนวนไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินไม่เกิน 1 ไร่ แต่ต้องลงทุนเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี จึงได้ทำการค้นหาข้อมูลว่าใครเป็นผู้เริ่มต้นขายที่ดินให้คนต่างด้าว และได้ไปดูกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว พ.ศ.2545 ที่ออกในสมัยรัฐบาลนายทักษิณ​ ชินวัตร๑ ที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขสรุปว่า คนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะได้ที่ดินอยู่อาศัย สามารถกระทำได้ โดยจะต้องนำเงินมาลงทุนคนละจำนวนไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินไม่เกิน 1ไร่ แต่ต้องลงทุนเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

หัวหน้าพรรคเสมอภาค กล่าวว่า การออกกฎกระทรวงดังกล่าวได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 96 ทวิ ของประมวลกฎหมายที่ดิน(ฉบับที่ 8)​ พ.ศ.2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐบาลสมัยนายชวน หลีกภัย ดังนั้นถ้าไม่มีมาตรา 96 ทวิ ของประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 8)​ พ.ศ.2542 ไม่ว่ารัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร และรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์​โอชา​ ก็ไม่สามารถออกกฎกระทรวงขายที่ดินให้คนต่างด้าวได้ ดังนั้นถ้าไม่อยากให้ประเทศนี้ขายที่ดินให้คนต่างด้าว ก็ต้องยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา 96 ทวิของประมวลกฎหมายที่ดิน(8)พ.ศ.2542 โดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพรรคทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันนี้ สามารถเสนอญัตติด่วนให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณายกเลิกหรือแก้ไขมาตรา 96 ทวิของประมวลกฎหมายที่ดินดังกล่าวได้ทันที เพราะได้มีพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมสภาฯ วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้แล้ว สามารถยื่นญัตติได้เลย แต่ถ้าผู้แทนราษฎรไม่ดำเนินการ ประชาชน 10,000 คน ก็สามารถเข้าชื่อกันเสนอแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 133(3)

หยกดำ ส่องเขียว รายงาน