สวนสุนันทาเปิดรับสมัครอบรมพัฒนาทักษะผลิตสื่อการเรียนการสอน online & on-demand สำหรับครู/อาจารย์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนรูปแบบ Online และ On-demand สำหรับครูและอาจารย์ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “การผลิตสื่อการสอน ONLINE & ON-DEMAND” ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ

28ต.ค.65 / ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าว เป็นหลักสูตรระยะสั้น เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาทักษะครูและอาจารย์ในการผลิตสื่อการสนอในรูปแบบ online และ on-demand โดยพัฒนาทักษะให้ครูและอารย์สามารถสร้างสื่อการสอนได้ และนำไปสอนได้จริง ภายหลังการจบการอบรม โดยการเรียนรู้วิธีการทำงานใหม่ ๆ upskill และพัฒนาทักษะใหม่ หรือทักษะที่สูงขึ้นเพื่อสามารถทำงานหรือรับบทบาทใหม่ในองค์กรได้ Reskill เช่น การแก้ไขปัญหาการนำเสนอสื่อการสอนให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น ผ่านอินโฟกราฟิกที่เข้าใจง่ายรองรับกับการปรับตัวในการปฏิบัติงานสำหรับครูและอาจารย์ในยุคปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้

คณบดี กล่าวว่า “ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับใบรับรองจากหลักสูตร สามารถเตรียมรายวิชามาปฏิบัติการในการอบรมฯ ได้ ผู้สมั้ครสามารรถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ และหน่วยงานอบรมจัดให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ในการฝึกปฏิบัติฟรี ซึ่งผู้เข้าอบรมไม่ต้องพกพา ทั้งนี้ นายทินกร พรมดีมา (Media Developer) จากสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้”

ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร. 09-6514-4163

อรวรรณ สุขมา รายงาน