กทม.เร่งสร้างบ้านแปลงเมืองเตรียมพร้อมจัดประชุมเอเปคให้เข้มแข็ง

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กำชับเตรียมพร้อมจัดประชุมเอเปคให้เข้มแข็ง และตั้ง Command Center ประสานงานเฉพาะของหน่วยงานกทม.กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

27ต.ค.65 / “เอเปค” เป็นเรื่องสำคัญหน้าตาประเทศ ในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านและกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ชุมชนที่ดูแลได้ยาก การทำงานจึงต้องมีหลายอนุกรรมการและต้องมีหน่วยงานหลักดู Master Plan ในภาพรวม ทำ Scenario planning เพื่อคาดการณ์ดูว่ามีโอกาสผิดพลาดตรงไหนได้ และฝึกซ้อมให้เข้มแข็ง โดยต้องถ่ายทอดให้ถึงระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบตรงกัน พลาดไม่ได้ หลายเรื่องละเอียดอ่อน ต้องระวังให้มาก ควบคู่ไปกับการดูแลเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงามและความปลอดภัยด้วย

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้องในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ วันนี้ (27 ต.ค.65) โดยมี คณะกรรมการ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า)

ในที่ประชุม คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ได้รายงานความคืบหน้าภารกิจที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการด้านพิธีการ และอำนวยการ โดยสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานการต่างประเทศ ได้รายงานภาพรวมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคฯ งานเลี้ยงรับรอง และภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร อาทิ การดูแลรักษาความสะอาด การปรับปรุงภูมิทัศน์ในสวนสาธารณะ ถนน การประดับตกแต่งเมือง การเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้อง CCTV และการจัดทำป้ายต้อนรับ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักเทศกิจดูแลจุดเปราะบาง และจัดทำแผนเพื่อดูแลภาพลักษณ์ของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะ และจัดเตรียมโรงพยาบาลเพื่อเตรียมรับในสถานการณ์ฉุกเฉินและจัดให้มี Command Center เพื่อประสานงานเฉพาะของหน่วยงานกทม.กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

สำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้รายงานผลการดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้งก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม และหลังการประชุม ในส่วนของสำนักการโยธา นอกจากเตรียมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามรูปแบบที่กรมสารนิเทศกำหนดแล้ว ยังได้เตรียมปรับปรุงถนนสายหลักด้วย โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักการโยธาและสำนักการจราจรและขนส่ง ดำเนินการตีเส้นถนน จัดทำทางม้าลาย และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้ทั่วถึง เพื่อให้เกิดประโยชน์ระยะยาวกับคนกรุงเทพฯ

สำนักเทศกิจ และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานความคืบหน้าภารกิจของคณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร โดยได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลความปลอดภัยในสถานที่จัดงาน ที่พักของผู้นำแต่ละประเทศ และจัดเตรียมรถดับเพลิง หากเกิดเหตุฉุกเฉินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งที่ประชุม มอบหมายให้สำนักเทศกิจคัดเลือกเจ้าหน้าที่เทศกิจที่พูดภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ หรือจัดอบรมการพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น หรือจัดซุ้มให้ข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าว ในส่วนของเส้นทางจุดอ่อนน้ำท่วม ให้สำนักการระบายน้ำเฝ้าระวัง และลอกท่อบริเวณใกล้เคียงให้เรียบร้อย และให้สำนักสิ่งแวดล้อมเตรียมพร้อมหากในช่วงดังกล่าวมีสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 สูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน

ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวภายหลังการประชุมว่า ขณะนี้หน่วยงานของกทม. และ 8 สำนักงานเขตที่เป็นพื้นที่ของที่พักและเส้นทางการเดินทาง ได้เตรียมพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องคือการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นหลัก ทำตามภารกิจปกติแต่จะเน้นในจุดที่มีคนมารวมกันจำนวนมาก การดูแลความเรียบร้อยพื้นที่ การสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ซึ่งทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อเนื่องกับประชาชนในอนาคต กทม.พร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้ และพร้อมดูแลผู้นำจาก 21 เขตเศรษฐกิจ และ State Visit 3 ประเทศ ซึ่งจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญของการประชุมครั้งนี้ สำหรับการรับมือการก่อการร้ายได้ให้เจ้าหน้าที่ของกทม. เข้ารับการอบรมเพื่อร่วมเป็นหูเป็นตาให้กับตำรวจ ซึ่งคาดว่าจะไม่มีปัญหาอะไร

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน