สกลนคร “เปลี่ยนธง”บน “ผาสะบัดธง” วันธงชาติไทย

วันที่ 28 ก.ย.65 พันโท กัญญณัต ไชยโอชะ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษณ์สีวะรา จ.สกลนคร มอบหมายให้ชุดมวลชนสัมพันธ์ และตัวแทนนักเรียนสำนึกรักบ้านเกิด โรงเรียนกุสุมาลย์พิทยาคม นำธงชาติผืนใหม่ ไปเปลี่ยนทดแทนผืนเก่าที่ชำรุด บนผาสะบัดธง ตามวงรอบการเปลี่ยนผืนธง เนื่องจากบนผาสะบัดธงมีลมพัดแรงตลอดทั้งปี ทำให้ ธงชาติชำรุดเสียหายจากสภาพอากาศตามฤดูกาล ทั้งนี้เมื่อประมาณปี 2561

กรมทหารราบที่ 3 โดยกองพันทหารราบที่ 1 ค่ายกฤษณ์สีวะรา ได้นำกำลังพลมาปรับปรุงทางเดินขึ้นกราบนมัสการรอยพระพุทธบาท ณ วัดถ้ำผาแด่น บ.ดงน้อย ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร ได้พบกับเสาธงถูกทิ้งร้างไม่ทราบที่มาหรือหน่วยงานใดมาสร้างไว้ จึงร่วมกับชาวบ้านทำการซ่อมแซมและเชิญธงชาติ ขึ้นประดับไว้บนยอดเสาเป็นที่โดดเด่นริมหน้าผา และตั้งชื่อว่า ‘ผาสะบัดธง’ เนื่องจากภูมิประเทศที่ตั้งอยู่หน้าผาบนเทือกเขาภูพาน

นอกจากนี้ ยังมีกระแสลมแรงตลอดทั้งปี และยังสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเทือกเขาภูพาน วิวหนองหาร และตัวเมืองสกลนคร ได้อย่างชัดเจน ทางหน่วยฯจึงจัดชุดมวลชนสัมพันธ์คอยหมุนเวียนมาเปลี่ยนธงใหม่ ไม่ให้เป็นเสาธงร้าง เพราะธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลัง ได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง

พร้อมหล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย และยัง สอดคล้องกับคณะรัฐมนตรี ที่ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 ก.ย.ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 ก.ย. 2560 เป็นปีแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุด ราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ

เป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และพระองค์ทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน สีขาว หมายถึง ศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งวันดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ยังมีการจัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ราชการ สถานศึกษาและบ้านเรือน และในส่วนหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะร่วมกันจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติพร้อมกัน

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน