รับมอบพันธุ์ไม้ โครงการปลูกป่า ปลูกอนาคต

วันที่ 27 กันยายน 2565 ที่ศูนย์คณะพระมหาไถ่ท่าแร่ ริมฝั่งหนองหาร ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร นายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานมอบพันธุ์กล้าไม้และร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ปลูกป่า ปลูกอนาคต” โดยมีบาทหลวงชาย ขันธะโฮม บาทหลวงผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์คณะพระมหาไถ่ท่าแร่ รับมอบ

ทั้งนี้จาก สถานการณ์สภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก อันเป็นผลมาจากการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ทั้ง พลังงานชีวภาพ (น้ำมันดิบ) ถ่านหิน ต้นไม้ อาหารและน้ำจากธรรมชาติ ส่งให้เกิดผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศของโลกที่เกิดจากภาวะก๊าซเรือนกระจก (Green House Effect Gas) ทำให้โลกกำลังเข้าสู่จุดที่น่ากังวลจากความผันผวนทางธรรมชาติขนานใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงผิดปกติ ก่อเกิดอุทกภัย วาตะภัยขนานใหญ่ ซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ที่ประชาคมโลกตระหนักถึง และประเทศไทยในฐานะเป็นสมาชิกภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change หรือย่อ UNFCCC) ทำงรัฐบาลไทยจึงได้จัดทำร่างแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 โดยมีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยภายหลังปี พ.ศ. 2563 ที่ร้อยละ 20 – 25 จากกรณีปกติ นั้น

นายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กล่าวว่า ด้วยสาเหตุดังกล่าว บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารธุรกิจออลล์ ออนไลน์ (ALL Online) และ ร้านสะดวกซื้อ เซเว่น – อีเลฟเว่น จึงดำเนินการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกป่า เพื่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีโครงการ “ปลูกป่า ปลูกอนาคต” เพื่อทดแทน ด้วยการสนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลัยดำเนินการสร้างโรงเรือน ตลอดจนเพาะพันธุ์ และอนุบาลกล้าไม้ ก่อนนำไปส่งมอบผ่านโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็น ป่าล้อมวัด, สระน้ำไร่นาบ่อจิ๋ว, โคก หนอง นา ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีษะเกษ, ศูนย์อนุรักษ์ธรรมชาติโบสถ์มหาไถ่ จ.สกลนคร และอื่นๆ โดยมิเพียงมุ่งหวังในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นหากแต่ยังเป็นการปลูกฝัง ส่งเสริมให้เกิดอาชีพ รายได้ แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา ประชาชนในระยะยาวอีกด้วย โดยกล้าไม้ที่ได้รับการบ่มเพาะ การอนุบาล จากโรงเรียน ชุมชน มหาวิทยาลัย ขณะที่ บาทหลวงชาย ขันธะโฮม กล่าวว่า นับว่า เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ในการนี้ มีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน