ล่องเรือเลียบคลองแสนแสบพบมีชาวบ้านบางรายรุกล้ำตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางเดินบางช่วง

ปลัดกรุงเทพมหานคร ล่องเรือติดตามการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ พร้อมเยี่ยมชม Street Art 3D และจุด Check-in ริมคลอง ระบุพบประชาชนบางรายมีการรุกล้ำและตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางเดินบางช่วง รวมทั้งจัดหามาตรการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบ เผยมอบหมายให้สำนักการระบายน้ำ ร่วมกับสำนักงานเขตในพื้นที่รับผิดชอบ เจรจาสร้างความเข้าใจ

Advertisement    

 24 ก.ย.65 / นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ โดยมี นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตสวนหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะฯ ลงเรือจากท่าเรือป้อมพระสุเมรุ เขตพระนคร ล่องผ่านคลองบางลำพู ซึ่งมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนว 2 ฝั่งคลอง การซ่อมแซมผนังลายอิฐ จากนั้นเข้าสู่คลองแสนแสบ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบผ่านพื้นที่เขตราชเทวี เขตปทุมวัน ขึ้นเรือบริเวณท่าเรือชิดลม เยี่ยมชมศิลปะภาพวาด 3 มิติ ริมคลองแสนแสบ เขตปทุมวัน (Street Art 3D) ความยาว 450 เมตร จากนั้นลงเรือผ่านพื้นที่เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา เขตสวนหลวง ขึ้นเรือบริเวณท่าเรือราม 1 เขตสวนหลวง เดินเท้าชมทัศนียภาพริมคลองแสนแสบ เยี่ยมชมจุด Check-in คลองแสนแสบ Street Art เขตสวนหลวง

อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่พบว่า คลองแสนแสบได้รับการดูแลรักษาสภาพทางกายภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น สภาพภูมิทัศน์ริม 2 ฝั่งคลองที่ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ทางเดินเท้ามีความสะอาด ศิลปะภาพวาดบนกำแพงได้รับการดูแล อย่างไรก็ตาม ยังมีบางช่วงที่ประชาชนตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางเดินริมคลอง และมีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวเขตคลอง ตลอดจนการระบายน้ำทิ้งจากตลาดที่ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบ

ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำ ร่วมกับสำนักงานเขตในพื้นที่รับผิดชอบ เจรจาสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่มีการรุกล้ำและตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางเดิน รวมทั้งจัดหามาตรการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบ เพื่อให้มีการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

นอกจากนี้ ให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการรักษาสภาพ ดูแลรักษาความสะอาด การจัดเก็บขยะทั้งบริเวณริมทางเดินและภายในคลองแสนแสบอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคเอกชน เพราะนอกจากจะมีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนตระหนัก รู้สึกหวงแหน รักทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นสมบัติของส่วนรวมอีกด้วย

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน