เปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดย ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เขต 1 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีนางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วย นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นางสาวนันทิวัน แสงเนตร นักจัดการงานทั่วไป และนายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ กล่าวว่า การแข่งขันทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในครั้งนี้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ผลสำเร็จของการจัดการเรียนการสอน ของครูผู้สอน ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาต่อสาธารณชน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในด้านวิชาการ วิชาชีพในการพัฒนาในระดับภาค หรือระดับชาติต่อไป

ในการนี้ ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียนน่านประชาอุทิศ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน เพื่อเป็นเวทีการแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ วิชาชีพของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดน่าน จำนวน 33 โรงเรียน เผยแพร่ผลงานในการจัดการศึกษาของครูและนักเรียนให้สาธารณชน เพื่อใช้พื้นที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ในโอกาสนี้ นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และคณะได้ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจ นักเรียน คณะครู และคณะกรรมการผู้เข้ารวมแข่งขันตลอดจนคณะกรรมการตัดสินโดยใด้ชื่นชมผลงานของนักเรียนในครั้งนี้ด้วย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน