เทศบาลเมืองน่านแก้ไขปัญหาประชาชน ป้องกันน้ำท่วม

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำสื่อมวลชนลงพื้นที่บริเวณปากคลองเจ้าฟ้า ใกล้บ่อบำบัดน้ำเสีย ติดตามการทดสอบเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หลังจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ด้วยระบบไฟฟ้า ที่ติดตั้งแบบถาวร ให้กับเทศบาลเมืองน่าน เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เทศบาลเมืองน่านช่วงฤดูน้ำหลากจากการทดสอบพบว่าเครื่องสูบน้ำสามารถใช้งานได้ตามปกติ

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ด้วยระบบไฟฟ้าที่ติดตั้งแบบถาวรบริเวณประตูน้ำเขื่อนปากคลองเจ้าฟ้า ให้กับเทศบาลเมืองน่าน เพื่อสูบน้ำกรณีน้ำ ลำห้วยลี่ และลำห้วยมุ่นเพิ่มระดับสูงขึ้น ที่ไหลมาบรรจบกันที่คลองเจ้าฟ้าท่วมเขตเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างยั่งยืน จำนวน 3 เครื่อง ประสิทธิภาพสูบน้ำกว่า 32,400 ลบ.ม./ชั่วโมง

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.่น่าน/รายงาน