นอกสภาเดือด!“รฎาวัญ”ไม่ไว้วางใจ“อนุทิน”เมินตำรับยาสมุนไพรไทยรักษาโควิด-19

“รฎาวัญ”ไม่ไว้วางใจ “อนุทิน” นอกสภาฯเสียดายงบฯ 4 พันล้านซื้อฟาวิฯและ ATK สงสัยทำไมเมินยาสมุนไพรไทยที่ใช้งบฯนิดเดียว

20 ก.ค.65 / นางรฎาวัญ(ลดาวัลลิ์) วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาค กล่าวว่า ตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 1 ใน 11 รัฐมนตรีที่ถูกพรรคฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจ ในญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามมาตรา 151 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560ตนเห็นด้วยกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ที่พรรคฝ่ายค้านกล่าวหาพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐมนตรีรวม 11 คนครั้งนี้ว่า ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ประเทศชาติประสพความตกต่ำอย่างถึงที่สุดในทุกด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ประชาชนสูญเสียโอกาส ที่จะได้คุณภาพชีวิตและหลักประกันการดํารงชีพที่ดี เดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า เกิดภาวะ “รวยกระจุก จนกระจาย” และ “ค่าครองชีพสูง คุณภาพชีวิตต่ำ”

ทั้งนี้ หากปล่อยให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐมนตรี ดังกล่าวยังคงบริหารราชการแผ่นดินต่อไป ย่อมนํามาซึ่งความเสียหายแก่ประเทศชาติและประชาชนจนยากที่จะเยียวยาแก้ไขได้ โดยเฉพาะการบริหารกระทรวงสาธารณสุขที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินจำนวนมากแต่ก็ไม่สามารถปัองกัน รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ได้ทั่วถึง

นางรฎาวัญ กล่าวว่า นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อปี 2563 ถึงปี 2565 มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ไปแล้วรวมทั้งสิ้น 134,076 ล้านบาท นับเป็นจำนวนเงินมากมายมหาศาล ส่วนใหญ่ใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยมีการสั่งซื้อยา และเวชภัณท์ จากต่างประเทศ และมีข่าวว่าเร็วๆนี้ คณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินงบประมาณแผ่นดินเพิ่มให้อีก 4,000 ล้านบาทเพื่อจัดซื้อยาฟาวิพิราเวีย และ ATK เครื่องตรวจวัดเชื้อ แต่ท่านเคยประกาศให้ประชาชนรู้ข้อมูลว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ใช้เงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีตำรับยาสมุนไพรที่มีคุณภาพรักษาโควิด-19 ได้ผลจริงจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยชื่อดังแล้วจำนวนกี่ร้อย กี่พัน กี่หมื่นล้านบาท? ท่านเคยประกาศให้ประชาชนรับรู้ว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ยืนยันผลการวิจัยตำรับยาแผนไทยกี่ตำรับ ชื่อยาอะไรบ้าง ที่มีสรรพคุณป้องกัน รักษาและฟื้นฟูอาการป่วยจากการติดเชื้อโควิด-๑๙ ได้หรือไม่อย่างไร​ ช่วยยืนยันให้ประชาชนได้ทราบอย่างภาคภูมิใจด้วย

อย่างไรก็ตาม ขอถามว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่า ท่านทราบดีแล้วหรือไม่ว่าท่านและรัฐบาลของท่านจะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๕ ที่ระบุให้รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ต้องครอบคลุมส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพด้วย รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา๕๕ ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงให้ประชาชนทราบว่า

1.​ท่านได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไรบ้าง?

2.ท่านได้พัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยอย่างไรบ้าง?และ

3.ก่อนที่ท่านจะใช้งบประมาณสั่งซื้อวัคซีนและยาจากต่างประเทศท่านได้คิดถึงความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณสั่งซื้อระหว่างยาแผนไทยกับยาแผนปัจจุบันที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศหรือไม่​ ถ้าท่านคิดท่านจะเห็นถึงความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณแผ่นดินฯที่แตกต่างกันราวฟ้ากับดิน ท่านจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าท่านได้ทำให้ประเทศชาติสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปแล้วมหาศาลเพียงใด

หากท่านไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดที่เป็นจริงได้ทั้งสามคำถามดังกล่าวนี้ แสดงว่าท่านและรัฐบาลทั้งคณะละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา๕๕ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งดิฉันและประชาชนนอกสภาผู้แทนราษฎร ไม่สามารถให้ความไว้วางใจให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาทั้งคณะ บริหารราชการแผ่นดินต่อไปจนครบวาระ และไม่สามารถสนับสนุนให้กลับมาเป็นฝ่ายรัฐบาลอีกในการเลือกตั้งสมัยหน้า

หยกดำ ส่องเขียว รายงาน