DITP ขยายโอกาสช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ไทย หลังวิกฤตโรคระบาดคลี่คลาย

DITP ยืดเวลาสนับสนุน SMEs ไทยกว่า 160 ราย เข้าร่วม 62 กิจกรรมในเวทีการค้าโลก จนถึงเดือนธันวาคม 2565 ผ่านโครงการ SMEs Pro-active

23มิ.ย.65 / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการโครงการ SMEs Pro-active ครั้งที่ 2/2565 (56) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีมติอนุมัติการสนับสนุนผู้ประกอบการกว่า 160 ราย เข้าร่วม 62 กิจกรรม ครอบคลุมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า/บริการในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair) กิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศ (Business Opportunities & Partnership : BOP)

Advertisement   

ขณะเดียวกันยังมีงานแสดงสินค้า/บริการเสมือนจริงในต่างประเทศ (Virtual Exhibition) โดยผลการอนุมัติผู้ประกอบการแบ่งตามประเภทสินค้าที่ได้รับการอนุมัติมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สินค้าไลฟ์สไตล์ สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าอาหาร เป็นกิจกรรมในภูมิภาคอาเซียนมากที่สุดถึงร้อยละ 33 รองลงมาเป็นภูมิภาคเอเชียตะวันออก ร้อยละ 27

ปัจจุบันตัวเลขของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมาตรการต่างๆที่หลายประเทศมีการผ่อนปรนมากขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์คลี่คลายลง ทำให้ตัวเลขของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยที่ยังคงกังวลกับการเดินทาง สถานการณ์ ความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจโลกและธุรกิจของผู้ประกอบการ หรือไม่สามารถเดินทางไปเข้าร่วมงานเองได้ และประสงค์จะใช้เอเจนต์ ล่าม หรือผู้แทน เป็นผู้เข้าร่วมงานแทนนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการฯ จึงได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ออกไปอีกจนถึงเดือนธันวาคม 2565 เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียสิทธิ์ หรือเข้าร่วมงานโดยใช้เอเจนต์ ล่าม หรือผู้แทน เป็นผู้เข้าร่วมงานได้ โดยไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงในสิ่งที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ในอนาคต

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าในต่างประเทศสามารถสมัครเข้าร่วม โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active) โดยโครงการสนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า/บริการในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair) วงเงินสนับสนุนสูงสุด 200,000 บาท จำนวน 6 ครั้ง กิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ วงเงินสนับสนุนสูงสุด 200,000 บาท จำนวน 6 ครั้ง และงานแสดงสินค้า/บริการเสมือนจริงในต่างประเทศ (Virtual Exhibition) วงเงินสนับสนุนสูงสุด 50,000 บาท จำนวน 6 ครั้ง อีกด้วยเช่นกัน โดยการสมัครรอบที่ 2/2565 นี้ จะปิดรับสมัครในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สามารถขอรับการสนับสนุนงานที่จัดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 – กันยายน 2567

ทั้งนี้ กรมได้ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ประกอบการในการเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้า และได้จัดทำ Infographic เกี่ยวกับ SMEs Pro-active Checklist ให้กับผู้ประกอบการในการตรวจสอบรายละเอียดการกรอกใบสมัคร การปฏิบัติเมื่อเข้าร่วมงาน และการส่งหลักฐานเพื่อขอเบิกจ่าย เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และลดความผิดพลาดในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยได้เริ่มประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายและผู้ที่สนใจแล้ว

ศึกษาข้อมูลและงานแสดงสินค้าที่น่าสนใจ ที่ได้รับการรับรองจากโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ https://smesproactive.ditp.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2507-7783 หรือ 0-2507-7786

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน