ศาลยุติธรรม ร่วม สำนักเลขาธิการวุฒิสภา แลกเปลี่ยนสนับสนุนข้อมูลและพัฒนาบุคลากร

(22 มิถุนายน 2565) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารศาลอาญาถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมและนางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม กับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่องความร่วมมือ แลกเปลี่ยน สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ และพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ

นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า สำนักงานศาลยุติธรรมและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีสมรรถนะสูง ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ของส่วนรวม และเป็นไปตามหลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาล ด้วยการเพิ่มพูนความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและการบริหารงานยุติธรรม รวมทั้งการแลกเปลี่ยน และสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อร่วมมือ แลกเปลี่ยน สนับสนุนข้อมูลและพัฒนาบุคลากรทางวิชาการแก่กัน

Advertisement   

อาทิ บทความทางวิชาการ เอกสารงานวิจัย คู่มือการปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ รวมถึง
คำพิพากษา คำสั่ง หรือคำวินิจฉัยที่สามารถเปิดเผย และเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างงานวิชาการ อำนวยความสะดวกในการค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ สนับสนุนการฝึกอบรมและดูงานในหลักสูตรต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนบุคลากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ ทั้งยังร่วมมือ แลกเปลี่ยน และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) หรือการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) และเพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการก้าวไปอีกขั้นของความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน ที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนสถาบันที่ใช้อำนาจตุลาการและอำนาจนิติบัญญัติ เพื่อบูรณาการ พัฒนา แลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ และเพิ่มพูนประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อการอำนวยความยุติธรรม และการนิติบัญญัติต่อไป