ประกวด ‘ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 – กระทรวงวัฒนธรรม มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน จัดแถลงข่าวการประกวด ‘ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษากว่า 685,000 บาท โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับคือ ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร่วมสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ ‘เยาวชนไทยร่วมใจปลูกความดี ปลูกคุณธรรม นำไทยพ้นภัยคอร์รัปชัน’ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมแถลงข่าว ณ โถงชั้น 1 อาคารวัฒธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมต่อต้านการทุจริต โดยการปลุกจิตสำนึก เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมอันดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต ความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้กับประชาชน โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน ให้มีความตระหนักรู้ถึงผลเสียจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ การร่วมรณรงค์ต่อต้าน การทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริต

Advertisement   

ในปีที่ผ่านมา กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมจัดโครงการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2563 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยร่วมกันสืบสาน เผยแพร่ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ โดยสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านภาษา วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นนั้น ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้สนใจเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก และในปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน สานต่อ ‘การประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ อีกครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศได้สร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ ‘เยาวชนไทยร่วมใจปลูกความดี ปลูกคุณธรรม นำไทยพ้นภัยคอร์รัปชัน’ โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เชิญศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์มาร่วมเป็นกรรมการตัดสิน รวมถึงการสนับสนุนสถานที่ในการประกวด การจัดการแถลงข่าว และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามูลนิธิต่อต้านการทุจริตได้เล็งเห็นถึงและดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และร่วมกันรณรงค์การต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างสังคมไทยให้โปร่งใส และไม่ทนต่อการทุจริต สำหรับกิจกรรม ‘การประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ประจำปี 2565 ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจัดการประกวดจากกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ เครือเจิญโภคภัณฑ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ด้วยความสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ที่เห็นความสำคัญของการใช้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยจากทุกภาคทั่วประเทศ นำมาพัฒนาต่อยอดและออกแบบการแสดงใหม่ ที่สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เพื่อร่วมกันปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตให้กับเยาวชนของชาติ

โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 25 กันยายน 2565 ผู้ชนะเลิศทั้ง 2 ระดับ จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยเกียรติยศจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและ 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย รับถ้วยเกียรติยศจากกระทรวงวัฒนธรรมและมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมทุนการศึกษา 40,000 บาท และ 20,000 บาท และเกียรติบัตรตามลำดับ โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดครั้งนี้ จะนำไปประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อร่วมกันปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและสร้างสังคมที่โปร่งใสต่อไป

นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของภาคเอกชนที่ต้องมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและรณรงค์การปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต รวมทั้งชุมชนและประชาชนทั่วประเทศได้ตื่นรู้ถึงการมีส่วนร่วม เพื่อให้สังคมไทยปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยได้ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดประกวดเพลงช่อสะอาดต้านทุจริต, การประกวดมิวสิควิดีโอต่อต้านการทุจริต, การประกวดค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต, การประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้านต่อต้านการทุจริต และในปีที่ผ่านมาคือการประกวดต่อต้านทุจริตผ่าน TikTok ซึ่งทุกโครงการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

สำหรับปีนี้เป็นปีที่ 6 ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมดำเนินการจัด‘การประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ประจำปี 2565 และเป็นครั้งที่ 2 ที่ได้มาร่วมงานกับกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการสืบสาน ต่อยอด อนุรักษ์ ศิลปะการแสดงพื้นบ้านโดยเชื่อมโยงเข้ากับการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตผ่านรูปแบบการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ นอกจากการดำเนินการจัดการประกวดแล้ว เครือซีพี และกลุ่มทรู ยังสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่าง ๆ ในเครือฯ ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ เพื่อเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 กันยายน 2565 และการประกวดรอบชิงชนะเลิศจะทำการถ่ายทอดสดทาง Facebook แฟนเพจ ช่อสะอาดต้านทุจริต พร้อมนำเทปบันทึกภาพการประกวดรอบชิงชนะเลิศ นำไปเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ทางช่องทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ระบบ HD ช่อง 111 ระบบ SD ช่อง 37 ตลอดจนนำไปเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อต่าง ๆ ในเครือฯ ต่อไป

นางกนกพร รอดรุ่งเรือง กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน กล่าวว่า การต่อต้านการทุจริต เป็นเรื่องที่ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ให้ความสำคัญอย่างยิ่งมาโดยตลอด ด้วยการให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีจริยธรรม มีคุณธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกระดับ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย การที่มูลนิธิ ฯ ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริต จึงเป็นหนึ่งในการสนับสนุนด้านจริยธรรมร่วมกันในสังคม ผ่านโครงการการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งการดำเนินการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน เป็นคนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต อันจะเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้สังคม ชุมชน และประเทศชาติมีความเข้มแข็ง ตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการประกวดได้ที่ www.acf.or.th พร้อมส่งผลงานการแสดงผ่านคลิปวิดิโอ ความยาวไม่เกิน 3 – 5 นาที ประเภทไฟล์ mp4 พร้อมแนบบทร้องและบทบรรยายแนวความคิดของการแสดง โดยส่งเอกสารการสมัครพร้อมคลิปการแสดงมาที่ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา ทางอีเมล์: ppyactivities@trueplookpanya.com ภายในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 097-289-9246 พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’