สภากทม. เริ่มแล้ว ! เตรียมพร้อมเดินหน้าพิจารณางบ ปี2566

วิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เชิญสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการพิจารณางบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรุงเทพมหานคร เตรียมพร้อมเดินหน้าพิจารณางบ ปี 2566

Advertisement   

15 มิ.ย.65 / ณ ห้องประชุมสภา กทม.(ชั้น 2) อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง : นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ได้เชิญสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการพิจารณางบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรุงเทพมหานคร โดยมี นายปิยะ พูดคล่อง ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กทม. ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และนายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ให้ข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ทั้งนี้ในที่ประชุมสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ร่วมอภิปรายและซักถามแนวทางการดำเนินการงบประมาณขอ’กรุงเทพมหานคร ปัญหา อุปสรรคที่ผ่านมา เพื่อให้การพิจารณางบประมาณครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวกรุงเทพฯ

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน