ด่วน! สวนสุนันทาเปิดรับสมัคร นศ.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ) ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 มิถุนายน 2565

10 มิ.ย.65 / วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ) ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 มิถุนายน 2565 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือมีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

Advertisement   

สำหรับผู้สมัครจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากับหรือมากกว่า 2.25 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และต่อการปฏิบัติวิชาชีพ รวมถึงมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และมีน้ำหนักตัวที่สัมพันธ์กับส่วนสูง เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการกำหนด

ผู้ที่สนใจสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://admission.ssru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร.0-2160-1207

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน