ปภ.จ.น่าน ลงพื้นที่ตรวจสอบหมู่บ้านที่เคยผ่านการอบรม

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ หัวหน้าสนง.ปภ.จ.น่าน ลงพื้นที่ตรวจสอบหมู่บ้านที่เคยผ่านการอบรมโครงการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM) โดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการป้องกัน แก้ไข บรรเทา ฟื้นฟูภัยพิบัติ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน และตัดสินใจในทุกขั้นตอน โดยใช้บุคลากรและทรัพยากรภายในชุมชน เนื่องจากชุมชนมีความรู้สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นอย่างดี

ในการนี้ได้ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งานของเครื่องมือแจ้งเตือนภัย ในพื้นที่ตำบลม่วงตึ๊ด โดยมีกำนันตำบลม่วงตึ๊ด นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ม่วงตึ๊ด ร่วมตรวจสอบ และรายงานการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัย ในพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตรับผิดชอบ ในเขตตำบลม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน

Advertisement   

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน