เปิดแปลงเกษตรผสมผสานของนายทำนอง บุญปลูก “ครูต้นแบบอาชีพ” ให้แก่เกษตรกรในชุมชน

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สานต่อ “โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ” มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร พึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

28 เม.ย.65 / มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มุ่งมั่นสานต่อโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ โดยเน้นให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเป็นแบบอย่างที่ขยายผลได้ ด้วยการทำเกษตรผสมผสานและอาชีพที่หลากหลาย ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบันใน 2 พื้นที่คือ จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดขอนแก่น และยังมีเป้าหมายส่งเสริมเกษตรกรเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ตามความสนใจและความสมัครใจของเกษตรกร

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิฯ ได้เข้าเยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสานของ นายทำนอง บุญปลูก ในพื้นที่บ้านบุโพธิ์ ต.บุโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยมีการจัดสรรพื้นที่กว่า 16 ไร่ เพื่อการทำเกษตรผสมผสาน เช่น ปลูกมะพร้าวน้ำหอม บ่อเลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงวัว ทำปุ๋ยจากมูลสัตว์ บ่อเผาถ่านและติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ จึงทำให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นแปลงสาธิตต้นแบบให้แก่เกษตรกรในชุมชน

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า สำหรับโครงการดังกล่าวมูลนิธิฯ มีเป้าหมายที่จะเข้าไปสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการทำเกษตรผสมผสานแบบบูรณาการตั้งแต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรได้ดำเนินการผลิตเพื่อการบริโภคเป็นหลัก เพื่อลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน และยกระดับเกษตรกรให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในอนาคต

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ยังคงเดินหน้าส่งเสริมเกษตรกร โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการและพัฒนาเป็น “ครูต้นแบบอาชีพ” โดยได้ร่วมหารือกับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาด้านการเกษตร โดยเน้นการพัฒนาไปที่การทำเกษตรที่มีอยู่เดิม ส่งเสริมองค์ความรู้ในการทำผลผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนส่งเสริมช่องทางตลาดให้เหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน